ОБУЧЕНИЕ 1 – 4 КЛАС

Чуждоезиковото обучение на Дружество “ Луис Карол “  се провежда по график в рамките на учебния ден, съобразно програмата на съответното училище,  и приключва  най – късно до 17.30 часа.

За първи – четвърти клас заниманията са организирани в блокове, като един блок е равен на два учебни часа, където са включени часовете по чужди езици.

Английски език се изучава ежедневно по  един блок или два учебни часа.

ПРОГРАМА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – ПЪРВИ ДО ЧЕТВЪРТИ КЛАС

Вторият чужд език се изучава два пъти седмично по един учебен час

ПРОГРАМА РУСКИ ЕЗИК – ПЪРВИ ДО ЧЕТВЪРТИ КЛАС

ПРОГРАМА ИСПАНСКИ ЕЗИК – ПЪРВИ КЛАС

Вторият чужд език се включва в програмата  от подготвителен клас по желание на родителя/настойник и се доплаща.

Графика за  провеждане на часовете по чуждоезиково обучение в извънкласни занимания се изготвя в началото на учебната година, след  изготвяне  програмата на съответното училище.

Организация по транспорт:

Родителите по желание могат да ползват организиран транспорт. Подписва се индивидуален договор с фирмата превозвач, с която организацията има сключено рамково споразумение. Децата се вземат от съответния адрес и се връщат до него по график, изготвен от превозвача.

Маршрутите се определят в началото на учебната година.

Договор за транспортна услуга