ИНТЕРИОР

Подготвителен клас 2 Подготвителен клас 3 Първи клас 1 Първи клас 2 Спортна зала 1 Вход-коридор Подготвителен клас 1 Фоайе Спортна зала 2