ПРИЕМ в ПЪРВИ и ПОДГОТВИТЕЛЕН КЛАС

               ЧНУ Луис Карол“ обявява прием на целодневни паралелки за обучение в Подготвителен и в Първи клас през учебната 2020/2021 година.

  Приемът на заявления стартира след  03. 02. 2020 година.

   Място на подаване:

ЧНУ Луис Карол“ с адрес: гр. София, Младост 1, ул.Методи Андонов“ № 6, ет. 2 – централен офис,  GSM: 0886 541 097

    Подаването на заявления е в периода от 08:30 ч. до 12:00 ч. и 14:00 ч. до 18:00 ч.

 •  При подаване на заявление е задължително да представите акт за раждане на детето.

 • Няма изискване за адрес по местоживеене в района на училището.

                        УСЛОВИЯ и РЕД за КАНДИДАТСТВАНЕ в ЧНУ „Луис Карол“ 

 • Подаване на заявление за кандидатстване от родителя/настойника.

 • Насрочва се ден за явяване на тестово обследване.

 • След подаване на заявлението ще получите анкета за родители, която да попълните собственоръчно и да представите не по-късно от началото на обследването на детето.

 • В деня на подаването на заявлението се заплаща и такса в размер на 80 лв., която покрива разходите по приемната процедура. При отказ на родителите от кандидатстване или записване на детето в подготвителен или първи клас в Дружеството таксата не се възстановява.

 • Резултатите от приемната процедура се изпращат на e-mail, посочен в заявлението, не по-късно от 3 седмици след провеждането на приемната процедура.

 • Родителите на одобрените деца ще бъдат поканени на интервю заедно с детето.

 Цел на подборната процедура:

Продължителността на тестовото обследване е 3 часа – от 09:00 до 12:00 часа и включва междинна закуска – плод. Допълнителна подготовка на детето не е необходима. Обследването обхваща предвидения за съответната възраст учебен материал.

 • За децата от подготвителен клас подборната процедура има за цел да установи психичната зрялост на децата на 6 години, способността им да се адаптират към нова среда, да се концентрират върху поставените теми по време на целодневния режим на работа, както и способността за усвояване и надграждане на знания.

 • За децата от първи клас по време на приемната процедура провеждаме тестове за училищна готовност и за целодневен режим на работа, както и тест по английски език по теми, които родителите получават на e-mail.

                                        ПРОЦЕДУРА ПО ЗАПИСВАНЕ:

    За подготвителен клас:

 • Сключване на договор.

 * При сключване на договора се заплаща такса записване, която гарантира мястото на детето. Тя е в размер на 500 лв. и не подлежи на връщане.

 • След подписване на договор родителят/настойникът е длъжен до 30. 08. на съответната учебна година да представи:

 • удостоверение за преместване от детската градина, която е посещавало детето до момента (не се изисква за деца, които не са посещавали детско заведение);

 • Здравно-профилактична карта на детето;

     За първи клас:

 • Представяне на удостоверение за завършен подготвителен клас от детската градина или учебното заведение, което детето е посещавало;

 • Сключване на договор.

* При сключване на договора се заплаща такса записване, която гарантира мястото на детето. Тя е в размер на 500 лв. и не подлежи на връщане;

 • След подписване на договор, родителят/настойникът е длъжен до 30. 08. 2019 г. да представи:

 • Здравно-профилактична карта, издадена на детето от личния лекар.

                                  ТАКСИ

Годишна такса обучение Подготвителен клас в размер на 5 800 лв

Начин на плащане: Две вноски по 2 900  лв.

 • Първа вноска до 30. 08. на съответната учебна година

 • Втора вноска до 31. 01. на съответната учебна година

    Таксата включва:

 • целодневни занимания по утвърдената програма на МОН

 • ежедневно изучаване на английски език

 • надграждаща авторска програма на училището (разнообразни предмети, подпомагащи учебния процес – музика, танци, рисуване, различни занимания, развиващи фината моторика, часове по добродетели и др.). 

 • учебници

    Годишната такса обучение покрива заниманията по време на учебната година, официално обявена от МОН – от месец септември до месец май включително.

Допълнително се заплаща:

 •  Храна: сутрешна закуска и подкрепителни закуски, обяд – 10 лева на ден

 • Извънкласни занимания

 • лятно училище

 • лагери

 • Транспорт (от и до дома)

    Годишна такса обучение от първи до четвърти клас в размер на 5 400  лв.

Таксата включва:

 • целодневни занимания по утвърдената програма на МОН

 • ежедневно изучаване на английски език

 • надграждаща авторска програма на училището

 • учебници

    Годишната такса обучение покрива заниманията по време на учебната година, официално обявена от МОН – от месец септември до месец май включително.

  Начин на плащане: две вноски по 2 700 лв.

 • Първа вноска до 30. 08. на съответната учебна година

 • Втора вноска до 31. 01. на съответната учебна година

  Допълнително се заплаща:

 •  Храна: сутрешна закуска и подкрепителни закуски, обяд – 10 лева на ден

 • Извънкласни занимания

 • лятно училище

 • лагери

 • Транспорт (от и до дома)

 •    ЧНУ „Луис Карол“ предлага транспорт за децата в две посоки от и до дестинация, посочена от родителите в договора. Транспортът се извършва от фирма ФЕЯ – Транс“ ЕООД  - дългогодишен партньор на Дружеството. Родителите, желаещи децата им да ползват транспорт, сключват индивидуален договор за тази услуга. Такса транспорт: ориентировъчно 200 – 230 лв. на месец, в двете посоки.

                                          ДНЕВЕН РЕЖИМ

  Прием на учениците от 07:30 часа до 08:00 часа

  Закуска от 08:00 до 08:30 часа

  Начало на сутрешен блок учебни часове: от 08:30 часа

   Подкрепителна закуска и голямо междучасие: от 10:00 до 10:30 часа

   Обяд: от 12:00  до 12:30 часа

   Обеден отдих: от 12:30 до 13:30 часа (извеждане навън)

  Подготовка за следобеден блок учебни часове: от 13:30 до 14:00 часа

  Начало на следобеден блок учебни часове: от 14:00 до 16:30 часа

Подкрепителна закуска и голямо междучасие: от 15:00 до 15:30 часа

 Край на учебните занимания: 16:30 часа

 • Родителите на децата, които не посещават допълнителни занимания след 16:30 часа, са длъжни да вземат детето си от училище до 16:45 часа.

 • Родителите на децата, посещаващи допълнителни занимания след 16:30 часа, са длъжни да вземат детето си от училище до 18:00 часа.

  Родителите получават информация  в приемното време на учителите и директора и по e-mail. При необходимост може да бъдат поканени на индивидуална среща.

 Родителски срещи се провеждат два пъти по време на учебната година.

 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????      Учебната година в ЧНУ Луис Карол“ започва от първия работен ден на месец септември и приключва в последния работен ден на месец май.