ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ

       ИЗВЪНКЛАСНИТЕ ДЕЙНОСТИ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВАТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА УЧИЛИЩАТА – ПАРТНЬОРИ, С КОИТО ДРУЖЕСТВОТО ИМА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ.  ЗАНИМАНИЯТА СЕ ПРОВЕЖДАТ ПО СПЕЦИАЛНО ИЗГОТВЕН ГРАФИК В РАМКИТЕ НА УЧЕБНИЯ ДЕН.  ГРАФИКЪТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСОВЕТЕ ПО ЧУЖД ЕЗИК СЕ ИЗГОТВЯ И  УТВЪРЖДАВА ОТ ДИРЕКТОРА НА УЧИЛИЩЕТО.

            По програмата за  чуждоезиково обучение, в извънкласни дейности, на дружество „Луис Карол“ са включени единствено деца ученици на училищата, с които дружеството има сключени договори. Учениците са длъжни да спазват, както реда и правилата на съответното учебно заведение, така и правилника за вътрешния ред на дружество „Луис Карол“ . 

            Английският език е основен –  изучава се ежедневно и е включен в програмата на  всички ученици.

            По програмата се изучават  руски и испански език , като втори, в  групи с ограничен брой места.

            Вторият чужд език се изучава от детето по желание на родителя/настойник. Подаването на заявления за втори чужд език е след приема на ученика.

       Програмата ни за чуждоезиково обучение в извънкласни дейности е съобразена изцяло с грижа към децата и техните индивидуални потребности, в стремежа ни да подпомогнем изграждането на пълноценни личности част от света.

           В часовете ни в подготвителен клас, освен ранното чуждоезиково обучение е застъпена и творческа работа (музика, танци, рисуване, различни занимания, развиващи фината моторика, и др.).

           Цел на обучението: Знанието на чужди езици е портал към света. 

      Задачи: Формиране у децата на знания и умения за общуване с по-широк кръг от хора, посредством  използване на чужди езици.

          И днес е в сила хилядолетният принцип: „Каквото посееш, това ще пожънеш.“