Правилник

                ПРАВИЛНИК  ЗА ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД

              СВЪРЗАНИ С ИЗВЪНКЛАСНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ

ОРГАНИЗИРАНИ ОТ  „ЛУИС КАРОЛ“ ООД

  ГЛАВА І    ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ                                                         

Чл.1.(1)Настоящият правилник е свързан с чуждоезиковото обучение в извънкласни дейности  на  „ЛУИС КАРОЛ” ООД и е задължителен за  всички лица свързани с дейността  на  дружеството.

(2) Правилникът цели  да регламентира дейността на дружеството в следните направления:

 1. Чуждоезиково обучение
 2. Извънкласни дейности
 3. Административна и помощно-обслужваща дейност
 4. Преподаватели
 5. Родители и ученици

Чл. 2. Целта на  Правилника е да посочи ясно  очакванията на дружеството по отношение на: работен процес, трудова дисциплина  и взаимоотношения, както и да създаде у всеки от ползващите услугите на дружеството, отговорност за себе си и другите, за доброто име и просперитета на дружеството. Този правилник подлежи на актуализация през цялата година.

 Чл.3. Правилникът за вътрешния ред е неделима част от Програмата за извънкласни дейности на „ЛУИС КАРОЛ“ ООД и регламентира задължения, права и последствия от неспазването им за всички работещи и лица свързани  с дейността на  дружеството.

Чл.4.(1) Придобиването на знания е процес на сътрудничество, който изисква активно участие на учениците, преподавателите, администрацията и родителите.

(2) Участници в  чуждоезиковото обучение и извънкласните дейности  са:

 1. Децата включени в Програмата на дружеството, възпитатели, логопеди, психолози, служители социални дейности, ръководителите на кръжоци, преподавателите по чужди езици, административен персонал.
 2. Родителите на децата обучаващи се по Програмата.

(3) Участници в административната дейност са: директор, изп. директор, зам. директор по учебната част, организационен секретар, счетоводител, юрист.

Чл.5. Дружеството е със статут на юридическо лице.

Чл.6. Всички въпроси свързани с ползването на услугите  се уреждат с този Правилник за дейността.

Чл.7. Дружеството се самофинансира и поема изцяло разходите си. Начините за самофинансиране са:

 1. учебни такси
 2. дарения от юридически и физически лица
 3. участия в проекти

Чл.8. Правилникът е задължителен за всички ползватели на услугата и за работещите по трудово правоотношение в дружеството.

ГЛАВА ІІ

 ОРГАНИЗАЦИЯ НА  ИЗВЪНКЛАСНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ 

 Раздел І

      Прием на деца в  Програмата  за  извънкласни дейности 

Чл.9. Родителите  изразяват писмено волята си в заявление до управителя/ директора  децата им да бъдат включени в програмата за чуждоезиково обучение в извънкласни дейности и декларират, че са запознати с настоящия Правилник  и се задължават да го спазват.

Прием на деца за подготвително ниво по Програмата за чуждоезиково обучение в извънкласни дейности.

Чл.10. (1) Приемът  на шест годишни деца в подготвително ниво се осъществява на основание подадено заявление от родителите  до управителя/директора, в което изразяват желанието си детето им да бъде включено в Програмата за чуждоезиково обучение в извънкласни дейности. Решението за одобрение кандидатурата на съответното дете е съвкупност от:  писмена анкета на родителите, тестово обследване на детето, заключение на психолога и изводите на комисията по прием.

 (2) Обследването се организира и провежда от Комисия, по ред утвърден от управителя/директора в рамките на гласувания план-прием за съответната година и на основание издадена заповед;

(3) Редът и начина на записване на одобрените кандидати се определя за всяка учебна година със заповед на управителя/директора.

        Прием на деца за първо ниво на Програмата за чуждоезиково обучение в  извънкласни дейности.

Чл.11. (1) Децата участвали в Програмата за чуждоезиково обучение в извънкласни дейности в подготвителното ниво,  продължават  в първо ниво на основание цялостната оценка за работа на детето по английски /руски, испански език/, както и на неговото поведение и дисциплина по време на подготвителното ниво.

(2) Свободни места за първо ниво след подготвителен клас се обявяват на сайта на дружеството. Могат да кандидатстват външни деца, изучавали английски  /руски, испански език/,  след успешно преминаване на  приравнителен изпит по съответния език и тестово обследване до запълване на бройката;

(3) Обследването се организира и провежда от комисия по ред и прием утвърден от управителя/ директора в рамките на гласувания план-прием за съответната година.

 (4) Редът и начина на записване на одобрените кандидати, се определя  всяка  учебна година със заповед на управителя/директора.

Прием на деца за второ, трето и четвърто ниво по Програмата за извънкласни дейности.

Чл.12. Приемът на деца за второ, трето и четвърто ниво по Програмата за чуждоезиково обучение в извънкласни дейности се осъществява при наличие на свободни места и следните условия:

 • успешно положен приравнителен изпит по английски език /руски език/, като резултатът не може да бъде по-нисък от 75%;
 • писмена проверка на знанията по общообразователните предмети.

 (1) Решението за прием се взема от Комисия по прием,  на базата на комплексна оценка от изпълнението на посочените по-горе условия.

     Раздел II 

                                                       Организационни форми

Чл.13. Обучението по чужд език и извънкласните дейности по Програмата на Луис Карол ООД се осъществяват в училището, на което децата са ученици, както и в Клуб по интереси.

Чл.14. (1) Графикът и реда за провеждане на чуждоезиковото обучение в извънкласните дейности се изготвя от административния директор и  съвета на преподавателите, една седмица преди започването  на учебната година и след утвърждаване от управителя/директора се представя на училището не по-късно от първата седмица  на текущата учебна година.

(2) Изменение по Програмата и графика  може да се прави със заповед  от управителя/директора, зам. директора по учебната част на дружеството само в екстремни ситуации.

(3) Дружеството не участва в регулярни родителски срещи, организирани от училищата партньори, освен при необходимост и покана от ръководството на училището.      Информация относно придобитите знания от детето, родителите получават от преподавателите по различните дисциплини, както и на организирани индивидуални консултации с преподавателите по чужд език, заявени предварително на email или телефон от раздел контакти. Срещи с родителите се организират при необходимост от обсъждане на ситуации, касаещи цялата група.

(4) Информация касаеща организационната и учебна дейност се предоставя на всеки родител по e-mail посочен в информационния лист за контакт.

   Раздел ІІІ

                                                     Учебно време

Чл.15.  (1) Заниманията по Програмата на „Луис Карол” ООД за чуждоезиково обучение провеждащи се в училищата – партньори, съвпада с официално обявената учебна година от МОН.

(2) Дружеството провежда извънкласни занимания през цялата година в клуба по интереси (изключение : официално обявените празници).

(3) По време на всяка учебна година децата ползват ваканции  които са официално обявени от МОН.

(4) По желание на родителите по време на ваканциите, след изразено от тях писмено желание и при групи от минимум 10 деца се организират допълнителни занимания в клуба по интереси срещу заплащане.

(5) Заниманията по програмата за чуждоезиково обучение започват след приключване часовете на съответното училище.  Те са  съобразени с графика предложен от училището-партньор. Графикът на провеждане на заниманията във всяко едно от училищата, в които  „Луис Карол“ ООД организира обучение по чужд  език е различен.  

   Раздел ІV

                Програма на извънкласните занимания , контрол и оценяване на знанията

 Чл.16    (1) Подготвително ниво включва:

 1. Групи с изучаване на два  чужди  езика: десет учебни часа  седмично – английски език; втори чужд  език –  три учебни часа, разпределени в  два  или три дни  седмично. Допълнителни модули: добродетели и етика, модул за развитие на фина моторика и сръчност и  модул по  спортна и двигателна култура, модул развитие на логиката (наличието на изброените модули е съобразено с програмата на различните групи)
 2. Групи с изучаване на един чужд език – английски – десет учебни часа  седмично. Допълнителни модули: добродетели и етика, модул за развитие на фина моторика и сръчност и  модул по  спортна и двигателна култура, модул развитие на логиката (наличието на изброените модули е съобразено с програмата на различните групи)
 3. Периодично по Програмата може да се провеждат психологически тестове за -оценяване способности, компетентности, личностни качества, поведения, нагласи, адаптиране и намаляване на стреса при децата. Провеждат се и социално-психологически тренинги вкючващи  индивидуална работа, дискусии, работа в малки групи, симулационни игри, начални и подпомагащи игри. Тестовете и тренингите се провеждат от квалифициран психолог.

(2) От първо до четвърто ниво включва:

 1. Групи с изучаване на два  чужди  езика: десет учебни часа  седмично – английски език; втори чужд  език – три учебни часа, разпределени в  два  или три дни  седмично.
 2. Групи с изучаване на един чужд език – английски – десет учебни часа  седмично.

(1) Всяка учебна година, преподавателите оценяват придобитите знания на децата с провеждане на тестове: „входно  ниво“ – в началото,  „междинно ниво“ – в средата, в края се провежда обобщаващо „финално ниво“. 

(2) Текущият контрол се осъществява чрез: системно наблюдение, анкети – изследване, тестове за определяне на перспективите за всяко отделно дете, и допълнителни надграждащи материали.

(3) Периодично по  Програмата може да се провеждат  психологически тестове за оценяване способности, компетентности, личностни качества, поведения, нагласи, адаптиране и намаляване на стреса при децата. Провеждат се и  социално-психологически тренинги включващи  индивидуална работа, дискусии, работа в малки групи, симулационни игри, начални и подпомагащи игри. Тестовете и тренингите се провеждат от квалифициран психолог.

 (4) В края на учебната седмица на децата се препоръчват домашни занимания. По преценка на преподавателите, на определени деца се препоръчва индивидуална работа.

 (5) Изходящият тест по английски език е задължителен за всички деца включени в Програмата – проверката и контрола се осъществява от методист. Той се провежда през последните седмици на текущата учебна година. В края на четвърти клас за изходящо ниво се счита явяването на изпита за международно ниво на Университета Кеймбридж.

 (6) В четвърто ниво се извършва подготовка и явяване за международен сертификат към  BRITISH COUNSIL предлагащ сертификатните изпити на  Университета Кеймбридж за лица, говорещи чужди езици, най-всеобхватните и широко признати изпити по английски език в света.

* Задължително условие за явяване на изпита е децата да посещават редовно всички часове по чуждоезикова подготовка. За нередовно се смята  отсъствието на ученика над 20% от часовете.

* Децата на родители неспазили договорните си отношения по време на подготовката губят правото да се явят на изпита.

(7) Всички материали, касаещи резултати от тестове (както и самите тестове) и тренинги, индивидуално оценяване и характеристика нивото на успеваемост, представлява конфиденциална информация, до която имат достъп само преподавателите от дружеството и родителите на ученика.

   Раздел V

                                            Контрол на поведение и учебен процес

Чл.17. Контролът по възпитателната дейност се осъществява от Комисия по поведение и контрол. Комисията включва: Председател на комисията, психолог, преподаватели по различните извънкласни дейности.

Чл.18. (1) Комисия по контрол на поведение и учебен процес:

 1. Разглежда проблеми с поведението или обучителните трудности на децата включени в Програмата;
 2. Разглежда постъпили писмени сигнали от преподаватели, деца и родители;
 3. Прави предложения в писмена форма до управителя/директора за налагане и отменяне на наказания;
 4. Прави писмени предложения до управителя/директора за стимулиране на деца с похвали и награди.

(2) Право да открият процедура за разглеждане на поведение или затруднения в обучението на ученик  имат преподавателите, които са в преки взаимоотношения с  детето. 

(3) При разглеждането на всеки постъпил сигнал, комисията е длъжна преди налагане на педагогическа мярка, да изслуша ученика и родителите, да провери фактите и обстоятелствата.

(4) При провеждане на срещи за изясняване на дадена ситуация задължително се съставя протокол и се подписва от всички участници в срещата.

Чл.19. Методи за въздействие на поведението:

(1) по време на модулите, преподавателите могат да прилагат следните мерки за педагогическо въздействие:

 1. Устно предупреждение;
 2. Вписване на съобщение до родителите в специален бележник на детето;
 3. Предупреждение за обсъждане поведението на детето в комисията по поведение и контрол.
 4. Извършване на дейности в полза на училището в свободното време между отделните модули;
 5. Предупреждение за изключване от програмата с изпитателен срок;
 6. Отстраняване на детето от Програмата  за срок  от 3 – 5 дни.
 7. Изключване от програмата.

(2) Основание за дисциплинарно наказание е :

 1. Вулгарният или заплашителен език;
 2. Поведение, излагащо името на дружеството на обществени места (по време на екскурзии, тържества и други обществени прояви).
 3. Системност на непристойното поведение (постоянно нарушаване на дисциплината в извънкласните модули, неприлично поведение в други режимни моменти).

Чл.20. (1)  На служителите по трудови договори  се налагат предвидените в Кодекса на труда дисциплинарни наказания.

(2) Родителите на учениците, служителите и външните лица следва да обезщетят причинени от тях, имуществени и неимуществени вреди.

(3) Когато размерът на причинената имуществена вреда не може да бъде определен точно, или в случаите на неимуществени вреди, вместо обезщетение може да се налага глоба в размер до 20 % от минималната работна заплата.

(4) Обезщетението и глобите по настоящия член се налагат от директора/ управителя.

(5) Извършените нарушения се установяват с протоколи от специално назначена комисия.  

(6) В протоколите се отразяват данните на извършителя, описание на причинените щети и тяхната парична равностойност, времето и обстоятелствата на извършеното нарушение, както и възраженията на извършителя.

Чл. 21. Преподавателите и служителите, които са нарушили трудовата дисциплина или други свои задължения, произтичащи от Кодекса на труда, настоящия Правилник или други издадени въз основа на него нормативни актове, се наказват съгласно разпоредбите на КТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

  Раздел VІ

                                                   Права и задължения на децата

Чл.22. Децата  имат право:

 1. Да бъдат насочвани, стимулирани и подпомагани за развитие на техните дарби, умствени и физически способности;
 2. Да бъдат защитени при накърняване на личното достойнство и нарушаване на човешките права;
 3. Да бъдат информирани преди налагане на наказание с цел защита на техните интереси.
 4. Да участват по свой избор в организираните  извънкласни  занимания;
 5. В случай на разногласия с преподавателя да информират и потърсят съдействие от ръководството на организацията;
 6. Да защитават демократичните права и свободи, да отстояват собствена позиция, без това да засяга правата на останалите;
 7. Да се отнасят към тях с достойнство и уважение;
 8. Да бъдат поощрявани с морални награди за високи постижения в различните  дейности в които се изявяват.

Чл. 23. Децата са длъжни:

 1. Да изпълняват задълженията си, определени с този правилник
 2. Да съхраняват авторитета на организацията и развиват традициите му
 3. Да опазват имуществото на дружеството и училищата партньори
 4. Да възстановяват със собствен труд или да възмездяват парично причинените от тях щети;
 5. Да спазват правилата за добро възпитание по всяко време;
 6. Да поддържат приличен външен вид и лична хигиена
 7. Да не подлагат на физическа и психическа грубост или да малтретират други деца;
 8. Да не накърняват с поведението си авторитета и достойнството на преподавателите и други лица свързани с дейността;
 9. Да не създават пречки на преподавателите при и по повод изпълнение на служебните им задължения;
 10. Да не използват вулгарен и непристоен език;
 11. Да посещават редовно извънкласните занимания;
 12. Да посещават заниманията подготвени, като редовно изпълняват домашните си задачи, възложени им от преподавателите за събота и неделя;
 13. Да спазват реда и дисциплината по време на извънкласните занимания . При негативни прояви на дете в групата  или на обществено място, се уведомяват родителите.
 14. Да не носят мобилни  телефонни и електронни устройства;
 15. Да изпълняват и спазват разпорежданията на преподавателите и служителите на организацията предоставяща услугата.

  Раздел VІІ

  Родители

Чл. 24. (1) Сътрудничество и взаимодействие между родителите и дружеството се осъществява чрез индивидуални консултации, информационни мейли, както и всеки път, когато конкретна ситуация или поведение на детето или ученика го прави необходимо.

(2) Средство за постоянна връзка между дружеството и родителите е електронната поща на един от родителите посочена от тях в информационната карта, телефоните за контакт на двете страни.

Чл.26. Родителите имат следните задължения:

 1. редовно да се осведомяват за своето дете относно: придобитите знания, приобщаването им в групите и училищната среда, успеха и развитието им в образованието, както и да  вземат своевременни мерки, при подадени сигнали от страна на преподаватели или на администрацията за неправомерно поведение и проблеми при детето;
 2. да се явяват след покана от преподавател, директор или друг педагогически специалист на посоченото място  в подходящо за двете страни време. 
 3. да спазват правилника за вътрешния ред на дружеството и да съдействат за спазването му от страна на детето и ученика.
 4. присъствието на родители в следобедните занимания, както и продължителни разговори с преподавателите и ръководителите по време на модулите не се допуска. Само по изключение, с разрешение на управителя / директора на дружеството/;
 5. при промяна на телефонен номер или e-mail родителя е длъжен своевременно да уведоми ръководството на дружество „Луис Карол”
 6. при откриването на заболяване на детето, което може да застраши живота или  целодневния престой на детето в училище, родителите се задължават своевременно да уведомят управителя на дружеството.
 7. да не уронват авторитета на служителите на дружеството, като демонстрират непристойно поведение и отношение;
 8. родителите нямат право да се намесват в учебно-възпитателния процес, воден по утвърдената Програма на дружеството.

Чл.27. Родители представители:

 1. Всеки клас има свой родител-представител
 2. Представителят се избира за една година 
 3. Изборът става от всички родители в класа с явно гласуване и описано в протокол;
 4. Представителят изразява становище по организационни въпроси касаещи класа, чийто представител е, пред ръководството;
 5. Представителят има право да дава предложения свързани с обогатяването на социалния живот на децата;
 6. Представителят няма право да се намесва в учебно-възпитателния процес организиран от дружеството;
 7. Представителят е длъжен да предоставя достоверно цялата информация  получена от ръководството или от преподавателите на родителите, чийто представител е;
 8. Представителят е длъжен да участва в срещите, когато се свикват такива или да изпрати свой заместник;
 9. Срещите се организират при необходимост за представяне на проекти, касаещи родителите от всички класове;
 10. Срещите  се организират  по инициатива на ръководството но дружеството или представителите на класовете ;

 Раздел VIII

Отношения между родители и деца  (извадка от семеен кодекс на Република България)

Родителски права и задължения

Чл. 122. (1) Носител на родителски права и задължения по отношение на ненавършилите пълнолетие деца е всеки родител.

(2) Родителите имат равни права и задължения, независимо дали са в брак.

(3) Съпругът на родителя е длъжен да съдейства на родителя при изпълнение на неговите задължения.

Упражняване на родителските права и задължения

Чл. 123. (1) Родителските права и задължения се упражняват в интерес на детето от двамата родители заедно и поотделно. Когато родителят е действал сам, той е длъжен да уведоми другия родител.

(2) Упражняването на родителските права и задължения се извършва по общо съгласие на родителите. При разногласие те могат да се обърнат към медиатор или да предявят иск пред районния съд по настоящия адрес на детето, който решава спора след изслушване на родителите, а при необходимост – и на детето. 

       ГЛАВА ІІІ

                                        ВЪТРЕШЕН ТРУДОВ РЕД

Чл.28. (1) Частта от Правилника, касаеща  уреждане на трудовите правоотношения, е изработена и утвърдена от управителя/директора в съответствие с Кодекса на труда и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

 (2) Всеки един служител на дружеството се запознава с правилника за вътршния трудов ред едновременно с извършването на първоначалния инструктаж и връчването на длъжностната му характеристика.

     Раздел IX         

    Работно време, почивки отпуски, продължителност на работния ден

Чл.29. (1) Работното време на служителите се определя от управителя/директора съгласно утвърдената програма и на база индивидуалния трудов договор.

(2) В работното време се включва: участие в модулите, методически сбирки и допълнителна социална  дейност,  както и времето за грижи на децата по блока за отдих и спорт, по утвърден от Управителя/директора  график.

(3) Служителите са длъжни за спазват установената в предходната алинея продължителност на работния ден и да го използват за изпълнение на трудовите си задължения.

(4) Работата на блок /един модул от 75 минути да не се проведе  на групи/  до два пъти месечно не се счита за промяна в графика на преподавателя. Осъществяването се предхожда от писмена молба до управителя/директора, когато е по инициатива на преподавателя и със заповед от управителя/директора, когато е по инициатива на ръководството.

(5) При неспазване на предходната точка служителите подлежи на санкция.

    Начало и край на работния ден

Чл.30. (1) За лицата по първи трудов договор (8 часов работен ден) – началото е от 9 часа,  а  краят е в 17:30  часа . Почивката е 30 мин. от 15:15 до  15:45 часа.

(2) За лицата по втори  трудов договор (4 часов работен ден ) началото е от 13:30 часа,  а  краят в 17:30  часа. Лицата на втори трудов договор назначени на 2 часа работен ден поемат заниманията от 16.30 ч. до 18.30 ч.

(3) Служителите са длъжни да спазват установените в предходните алинеи начало и край на работния ден. Те са длъжни да бъдат на работните си места (в работните помещения)  или с децата 15 мин  преди началото на учебния модул  и до неговия край.

(4) В случаите, когато служителите не могат да се явят на работа те са длъжни  своевременно да уведомят – минимум 1 час преди началото на работния ден директора/управителя  или зам. директора, както и да осигурят достъп до помагалата, с които работят и разпределението на материала за преподаване за да може заместника, който влиза да продължи безпрепятствено заниманията на децата.

(5) В случаите, когато се налага да напуснат работа преди края на работното време, те могат да направят това само след уведомяване (разрешение) на управителя.

(6) Управителя/директора, изп.директор следи за спазването на графика от служителите утвърден със заповед от управителя/директора, за закъсненията или преждевременните напускания на всеки отделен служител и дали са отразени в присъствения лист.

   Почивка през работния ден

Чл.31. (1)Почивката през работния ден е уредена с изработения график за заетост на служителите.
(2) Продължителността на почивката през работния ден е 30 минути за работещите по първи трудов договор.

   Ред за ползване на платен годишен отпуск
Чл.32. (1) Поради спецификата на дейността  платения  годишен  отпуск се ползва от всички служители по време на официално обявените ваканционни дни от МОН.

(2) При изключения за ползване на отпуск по време на учебната година се подава молба до управителя/ директора.

  Ред за ползване на други видове отпуски
Чл.33.  (1) Служителите имат право да ползват  неплатен отпуск през летните месеци – юни, юли и август в случаите, когато не се осъществява дейността  по Програмата за извънкласни дейности.

 (2) В учебно време неплатен отпуск се допуска само след представяне на заместник и разрешение на управителя/директора.

   Ред за ползване на болнични

Чл. 34.(1) В случаите на временна неработоспособност и ползване на болничен служителят е длъжен лично да уведоми директора/управителя в деня на издаване на болничния за неговата продължителност и да го представи лично или чрез свой представител в тридневен срок в централен офис.

(2) В случай, че болничния не бъде представен в указания срок служителят поема ангажимент да го представи в счетоводната къща обслужваща дружеството.

 Раздел Х

                           Трудово възнаграждение и критерии за неговото определяне

Чл.35. (1) Трудовото възнаграждение се състои от основно трудово възнаграждение;

(2) Основното трудово възнаграждение се определя персонално със сключване на трудовия договор на база приетите правила за формиране на работна заплата на  „Луис Карол“ ООД. 

(3) Размера на премии и бонуси  на служителите  се определя от ръководството на „Луис Карол“ ООД

Чл.36. Допълнително възнаграждение от 0,6 % се заплаща на работещите по основен трудов договор, съобразно вътрешните Правила за формиране на работна заплата на дружеството.

   Раздел ХI

                                                Права и задължения на служителите

Чл.37. Административни длъжности  и  техни функции:

    А)Директор – има контролна функция и осъществява  контрол  на  цялата дейност на дружеството;

      Б) Изп. директор –  оперативно-помощно лице на управителя, със следните функции:

 1. отговаря за дейността на отделните клонове на дружество „Луис Карол“
 2. осъществява непосредствено ръководство на преподавателите чужд език и възпитателите и контрол на всички дейности, свързани с учебно-възпитателната работа свързана с чуждоезиковото обучение в поверената му степен и (разпределeние на преподавателите и възпитателите, преструктуриране на програмното съдържание при необходимост, изготвяне на седмичното разписание, сформиране на групите за занимания по АЕ. интереси, изготвянето на графиците за дежурства, организиране на посещения на модули и др.);

      В) Зам.директор по учебната част

 1. осъществява непосредствено ръководство на  преподавателите възпитателите и       контрол на всички дейности, свързани с учебно-възпитателната    работа в поверената му степен
 2.  разпределeние на преподавателите и възпитателите, преструктуриране на програмното съдържание при необходимост, изготвяне на седмичното разписание, изготвянето на графиците за дежурства, организиране на посещения на модули и др.;
 3. съдейства на психологът и другите специалисти  да осъществяват диагностична,  консултативна и индивидуална работа с децата в съотвената степен;
 4. наблюдава работата на преподавателите и възпитателите в съответната степен;
 5. прави предложения пред управителя за атестация, награждаване, квалификация и наказания на педагозите от съответната степен;
 6. участва с мнение при подбора на кадрите в съответната степен;
 7. организира обсъждане на различни проблеми с всички или с част от преподавателите и възпитателите в съответната степен.

Г) Организационен секретар –  оперативно-помощно лице на Управителя, със следните функции:

 1. участва в организирането на основната дейност на дружеството /извънкласни дейности и чуждоезиково обучение/
 2. организира работата на централния офис
 3. изготвя графици за отпуск
 4. отговаря за безопасните условия на труд и трудова медицина           

Чл. 38.Специалисти са както следва:

А)Методист чуждоезиково обучение, със следните основни задължения:

 1. да участва в подбора на кадрите и повишаване на тяхната квалификация
 2. да контролира чуждоезиковото обучение на учениците
 3. да контролира своевременното информиране на родителите за постиженията на учениците
 4. да изготвя заедно с преподавателите програма за чуждоезиково обучение и да следи за реализирането й.

Б)Преподаватели чужд език, със следните основни задължения:

 1. до 15 септември всяка година преподавателите по английски/руски език се задължават да представят на Методиста  годишното си разпределение на учебното съдържание, съобразено с утвърдената програма;
 2. преподавателите отговарят за изпълнението на  графика в съответствие с утвърдената програма;
 3. преподавателите нямат право без разрешение на управителя и директора на дружеството да променят графика на заниманията по английски език, да правят смени с други преподаватели или възпитатели.
 4. преподавателят предоставя два пъти в годината в края на всеки срок писмен доклад, в обем не по-голям от половин страница, до управителя и методиста относно състоянието на учебно-възпитателния процес на групата;
 5. преподавателите следват критериите за преподаване, проверка и контрол на знанията на учениците съобразно учебната програма;
 6. преподавателите по английски език отговарят за съхранението, поддръжката, стриктното описване и своевременна подмяна или актуализация на ползвания от неговите ученици, учебен и библиотечен фонд. Той е длъжен да отбелязва своевременно в материалната книга раздаването и събирането на учебници, книги и учебни помагала. За неспазване на това си задължение преподавателят носи материална отговорност.
 7. до 15.05. на текущата учебна година да информират родителите за постигнатите резултати от учениците

В)Психолог със следните основни задължения:

 1. осъществява подборните процедури на децата към Програмата
 1. проучва съвременните тенденции в развитието на образованието и информира съвета на преподавателите за тях;
 2. участва с доклади и научни съобщения в семинари, конференции и тим билдинги;
 3. организира и провежда индивидуални програми за психологопедагогическо въздействие на ученика;
 4. проследява развитието на учениците в училищна среда
 5. участва в професионалното ориентиране на учениците

Г)Логопед със следните основни задължения:

 1. провежда логопедично обследване на всички новопостъпили ученици
 2. дава становище на родителите след обследването
 3. работи индивидуално с учениците, чиито родители са декларирали писмено желание за работа с детето им
 4. информира родителите относно постигнатите резултати

Д)Възпитатели със следните основни задължения:

 1. отговарят за изпълнението на графика в съответствие с утвърдената програма
 2. отговаря за подготовката на учениците за следващия ден
 3. отговаря за реда и дисциплината в групата за която отговаря

Е)Ръководители творчески дейности и клубове по интереси със следните основни задължения:

 1. отговаря за допълнителните дейности извън образователните занимания на учениците
 2. съдейства за социалните дейности на учениците участници в клубовете

Чл. 39. Съвет на преподавателите

 1. участват всички преподаватели наети по трудов договор
 2. взима решение за начина на организиране на тестовото обследване
 3. обсъжда и одобрява материалите за тестово обследване
 4. обсъжда и одобрява програмата и графика на учениците за извънкласни дейности, чуждоезиково обучение и лятно училище
 5. обсъжда и взима решение за допълнителните материали и учебниците по които ще се обучават учениците
 6. взима решение за начина на организиране на тържествата на учениците свързани с извънкласните дейности

Чл.40. Изисквания към всички лица ангажирани към Програмата за извънкласни дейности:

 1. изпълнява задълженията си, определени в Кодекса на труда и в длъжностната характеристика;
 2. работи за пълноценното интелектуално, емоционално и физическо развитие на учениците, за повишаване на тяхната обща и специална култура, както и за оптималното им социализиране;
 3. уведомява предварително административното ръководство в случай на невъзможност да изпълни някое от своите задължения;
 4. да възпитават в децата отношение на толерантност, диалогичност и зачитане на чуждото мнение, използвайки най-добрите педагогически практики;
 5. да съдействат активно за формиране навиците на културно поведение – пазене на чистота, хранене, отдих, развлечения, формиране на естетическата среда на работа и обучение;
 6. да избират адекватни и своевременни форми за санкциониране на неизпълнените задачи и недисциплинирано поведение на децата;
 7. да са в контакт с родителите, като своевременно ги информират за процеса на неговото развитие и успеваемостта му. Когато има проблеми в диалога или има данни за липса на интерес и адекватна родителска реакция, преподавателте са длъжни своевременно писмено да информират ръководителя на дружеството, за да се набележат мерки за решаването на проблема;
 8. да изпълняват задълженията си по грижата и отговорността за здравето и живота на децата, като са непосредствено с тях съобразно графика на тази дейност, одобрен от директора на дружеството;
 9. да уважават гражданските права и човешкото достойнство на колегите си, децата и техните родители;
 10. да пазят доброто име и авторитета на дружеството, да развиват и обогатяват традициите му.
 11. доброволните сътрудници се включват при необходимост – трудът е доброволен и безвъзмезден.

  ГЛАВА ІV

                           НАБИРАНЕ  И РАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВА  НА ДРУЖЕСТВОТО

Чл.41.(1) Основни финансови източници са: такси и дарения от други лица. Размерът на таксата, сроковете за плащане, както  и условията при които се предоставя услугата се определят от управителния съвет на дружеството, след  съгласуване с финансист и счетоводител.

(2) Всички родители на деца обучаващи се по програмата заплащат месечна такса за предоставената услуга

(3) Родителите на две деца в различни класове обучаващи се по програмата на дружеството ползват 10 %  отстъпка от месечната такса за второто дете

(4) Родителите на близнаци ползват 10 % отстъпка от месечната им такса

 (5) Допълнително, извън месечната такса се заплащат:

 1. Провеждането на тестово обследване за прием на деца към Програмата за  чуждоезиково обучение в извънкласни дейности
 2. Такса записване .
 3. Комплектите учебници по чужди езици за всяка учебна година
 4. Летни училища ( през юни или юли месец )
 5. Допълнителни курсове и дейности извън програмата

Чл.42. Прекратяване на договора

(1) По  желание на родителите

 (2) По инициатива на ръководството на дружеството

(3) Прекратяването става с  писмено заявление от една от страните  и след подписване на анекс/споразумение.

     ГЛАВА V  Авторски права

Чл.43.( 1). Правата на интелектуална собственост по отношение на текста и съдържанието на качената в сайта информация принадлежат на Дружество „Луис Карол“  и единствено той носи отговорност за законосъобразното им използване.

(2). Всички елементи на съдържанието на сайта luiscarol.com включително дизайн, домейн име, търговска марка, софтуерни системи, софтуер като услуги, бази данни, текст, рисунки, графики, скици, промишлен дизайн и друга информация или елементи, представлявщи обект на интелектуална собственост по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права, Закона за търговските марки и Закона за промишления дизайн, са интелектуална собственост на Дружество „Луис Карол“ .

 (3). Който и да е Потребител няма право да запаметява, копира или възпроизвежда сорс кода, части, елементи или материали от Уебсайта luiscarol.com без изрично предварително писмено разрешение на „Луис Карол“ ООД.

(4). Възможността за ползване от който и да било Потребител, на услугите предоставяни от „luiscarol.com, не включва правото да се копира или възпроизвежда информация и да се използват обекти на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителен по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните права на интелектуална собственост на  Дружество „Луис Карол“    и в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел, а при позоваване на нея изрично да се посочва, че е свалена от Уебсайта luiscarol.com

 (5). Всеки Потребител се задължава при ползване на Уебсайта luiscarol.com и на неговите функционалности да спазва българското законодателство, , настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави; да не накърнява доброто име на другиго на друг Потребител, да не осъществява достъп и ползване извън предоставените, да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му; да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на Уебсайта на luiscarol.com и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид; да не извършва Злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

6) С потвърждаването на тези Общи условия, всеки Потребител се съгласява и признава, че Дружество „Луис Карол“  притежава всички права, собственост и интерес, включително без ограничение всички права на интелектуална собственост (както е определено по-горе), Потребителят се задължава да не променя, адаптира, превежда, изготвя производни произведения, декомпилира, разглобява или по друг начин да се опитва да получи бази данни или изходния код за софтуерните услуги, предлагани от дружеството. Същата забрана важи и за всички опити за достъп до конфиденциална информация или документация, създаване или опит за създаване на заместител или подобна услуга или продукт чрез използване на достъп до системата или фирмена информация, свързана с права на дружество „Луис Карол“.

                     ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • 1. Доколкото Правилникът определя процедурата и съдържанието на практическата дейност на дружеството, всички други документи, договори, заповеди, длъжностни характеристики и т. н. трябва да бъдат приведени съобразно него.
 • 2. Изменението и допълнението на Правилника става с решение на Управителя на Дружеството и подлежи на промени през цялата учебна година.