Психолог, логопед

 Логопедична терапия и консултация

Предмет на дейност на логопедичният кабинет на организацията са диагностиката, рехабилитацията и корекцията на всички видове комуникативни нарушения при деца от предучилищна възраст и ученици.

Диагностиката е базирана върху основните методи за изследване на речевите нарушения – изучаване на документацията, анамнеза на актуалното състояние, диагностична беседа, анализ на продуктите от дейността на децата и други.
При постъпването в логопедичния кабинет с всяко дете се провежда пълно логопедично изследване – гнозис, праксис, импресивна и експресивна реч, след което се поставя диференциална логопедична диагноза, на базата на която се изготвя план за индивидуална логопедична терапия.
Работим с деца с нарушения на артикулацията (дислалия), нарушения на темпа и ритъма на речта (заекване), езикови нарушения (алалия), нарушения на писането, четенето и математиката (дисграфия, дислексия, дискалкулия),гласови нарушения,ринолалия,дизартрия,
Терапиите, които прилагаме са артикулационна, фонационна, дихателна, използване на йога упражнения–дихателни при логопедичната терапия.

Психологична терапия и консултация

с родители и деца

  • Нарушения във връзката между родителите и детето
  • Нарушения в психичните процеси на детето
  • Нарушения на поведението
  • Нарушения на емоциите
  • Нарушения на съня