Психолог, логопед

 Логопедична терапия и консултация

    Предмет на дейност на логопедичния кабинет на Организацията са диагностиката, рехабилитацията и корекцията на всички видове комуникативни нарушения при деца от предучилищна възраст и ученици.

    Диагностиката е базирана върху основните методи за изследване на речевите нарушения – изучаване на документацията, анамнеза на актуалното състояние, диагностична беседа, анализ на продуктите от дейността на децата и други.
    При постъпването в логопедичния кабинет с всяко дете се провежда пълно логопедично изследване – гнозис, праксис, импресивна и експресивна реч, след което се поставя диференциална логопедична диагноза, на базата на която се изготвя план за индивидуална логопедична терапия.
    Работим с деца с нарушения на артикулацията (дислалия), нарушения на темпа и ритъма на речта (заекване), езикови нарушения (алалия), нарушения на писането, четенето и математиката (дисграфия, дислексия, дискалкулия),гласови нарушения (ринолалия, дизартрия).
  Терапиите, които прилагаме, са артикулационна, фонационна и дихателна. Използваме и дихателни йога упражнения при логопедичната терапия.

    Психологична терапия и консултация

    с родители и деца

  • Нарушения във връзката между родителите и детето.
  • Нарушения при развитието на психичните процеси на детето.
  • Нарушения на поведението.
  • Нарушения на емоциите.
  • Нарушения на съня.