ПРИЕМ

 

ВАЖНО!

Информация относно прием за обучение по програмата на Дружеството за Подготвителен, Първи и Пети клас през  учебната 2020/2021  година ще публикуваме след 31. 01. 2020 година.

Уважаеми родители,

  • Условията за кандидатстване  ще можете да видите в падащото меню – раздели Прием подготвителен клас и Прием първи клас след 31. 01. 2020 година

ПОДГОТВИТЕЛЕН КЛАС - деца, навършващи 6 години през 2020 г.

  • Дружество Луис Карол“ не провежда изпит за кандидатстване!

  • На децата се прави тестово обследване.

  • Специална подготовка не е необходима.

  • Дружеството не е упълномощило никого да подготвя деца.

ПЪРВИ КЛАСдеца, навършващи 7 години през 2020 г.

  • Децата кандидати за първи клас е необходимо да имат определен минимум от знания по английски език - желаещите да подготвят децата си могат да получат темите, като отправят запитване на електронния адрес, посочен в раздел Контакти.

  •  На кандидатите за първи клас ще бъде направен тест за училищна готовност, обхващащ изучавания материал в подготвителна група. 

ПЕТИ КЛАС - деца, завършили четвърти клас с общ  успех над 4.50  и притежаващи сертификат на Университета Кеймбридж Young Learners – ниво Flyers

  ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: 

 По програмата за чуждоезиково обучение в извънкласни дейности на Дружество Луис Карол“ са включени единствено деца ученици на училищата, с които дружеството има сключени договори. Учениците са длъжни да спазват както реда и правилата на съответното учебно заведение, така и Правилника за вътрешния ред на дружество Луис Карол“.

ИЗВЪНКЛАСНИТЕ ЗАНИМАНИЯ СЕ ПРОВЕЖДАТ СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА НА УЧЕНИЦИТЕ ПО ОФИЦИАЛНО УТВЪРДЕНАТА УЧЕБНА ПРОГРАМА НА УЧИЛИЩЕТО ПАРТНЬОР.

Английският език е основен –  изучава се ежедневно и е задължителен за всички ученици.

От подготвителен клас се сформират групи с изучаване на втори чужд език  –  руски или испански език. Те са с ограничен брой места.  Родителя/настойника подава заявление за включване в такава група  при записване на ученика. Изучаването на втори чужд език се доплаща.

ОПИСАНИЕ НА ОБСЛЕДВАНЕТО – ГОТОВНОСТ ЗА ЦЕЛОДНЕВЕН РЕЖИМ НА ОБУЧЕНИЕ: 

    Чуждоезиковото обучение по програмата на Дружество Луис Карол“ започва от шестгодишна възраст. Приемът се осъществява след провеждане на събеседване с детето, като събеседването се провежда от специалисти /педагози, психолози/. Интервю с родителите се провежда писмено посредством анкета.

    Поради допълнителната натовареност на децата, обучаващи се по програмата на Дружеството, и преходът от детска градина към училищна среда, отразяващ се на емоционалната устойчивост на децата, по време на събеседването се прави обследване, което цели да покаже тази устойчивост на детето, умението му да работи в група, самостоятелно и под инструкция на възрастен, за определено време. Под внимание се вземат когнитивните, езиковите и психомоторните умения на децата, психическата им зрялост, а също и – адаптивните им способности.

Какво е  ГОТОВНОСТ НА ДЕТЕТО ЗА ОБУЧЕНИЕ В УЧИЛИЩЕ

ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ТРАНСПОРТ: 

    Родителите по желание могат да ползват организиран транспорт. Подписва се индивидуален договор с фирмата превозвач, с която организацията има сключено рамково споразумение. Децата се вземат от съответния адрес и се връщат до него по график, изготвен от превозвача. Маршрутите се определят в началото на учебната година. Договора можете да видите в раздел ПОЛЕЗНО.