Прием

 

 

Уважаеми родители,

  • Приемът на документи за кандидатстване в дружество „Луис Карол“- извънкласни дейности за учебната 2019/2020 ще започне след 01.02.2019 г. Точната дата ще бъде обявена в края на месец януари.
  • Заявления за ПОДГОТВИТЕЛЕН и ПЪРВИ в Частно Училище „Луис Карол“  ще се приемат от 14.01.2019 г.  Условията за кандидатстване ще бъдат публикувани ТУК след 10.12.2018 г.

 ВАЖНО! 

ИНФОРМАЦИЯТА, ОТНОСНО ПРИЕМА ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 година, ПРЕДОСТАВЕНА ПО-ДОЛУ ОТ ЕКИПА НА „ЛУИС КАРОЛ“ Е ЕДИНСТВЕНАТА ОТГОВАРЯЩА НА ИСТИНАТА!

 

ПОДГОТВИТЕЛЕН КЛАСдеца навършващи 6 години през 2019 г.

  • Дружество „Луис Карол“ не провежда изпит за кандидатстване!
  • На децата се прави тестово обследване.
  • Специална подготовка не е необходима.
  • Дружеството не е упълномощило никого да подготвя деца.

ПЪРВИ КЛАСдеца навършващи 7 години през 2019 г.

  • Децата кандидати  за първи клас е необходимо да имат определен минимум от знания по английски език - желаещите да подготвят децата си могат да получат темите, като отправят запитване на електронния адрес посочен в раздел контакти.
  • На кандидатите за първи клас ще бъде направен тест за училищна готовност, обхващащ изучавания материал в подготвителна група. 

  ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:  По програмата за  чуждоезиково обучение, в извънкласни дейности, на дружество „Луис Карол“ са включени единствено деца ученици на училищата, с които дружеството има сключени договори. Учениците са длъжни да спазват, както реда и правилата на съответното учебно заведение, така и правилника за вътрешния ред на дружество „Луис Карол“ . Английският език е основен –  изучава се ежедневно и е задължителен за всички ученици. По програмата се изучават  руски и испански език , като втори, в  групи с ограничен брой места. Вторият чужд език се изучава от детето по желание на родителя/настойник. Подаването на заявления за втори чужд език е след приема на ученика.

ОПИСАНИЕ НА ОБСЛЕДВАНЕТО – ГОТОВНОСТ ЗА ЦЕЛОДНЕВЕН РЕЖИМ НА ОБУЧЕНИЕ: Чуждоезиковото обучение  по програмата на  дружество „Луис Карол“ започва от шест годишна възраст. Приемът се осъществява след  провеждане на събеседване с детето  проведено от специалисти /педагози, психолози/. Интервю с родителите се провежда писмено посредством анкета.
Поради допълнителната натовареност на децата обучаващи се по  програмата на дружеството и прехода от детска градина към училищна среда, отразяващ се на емоционалната устойчивост на децата , по време на събеседването се прави обследване, което цели да покажат тази  устойчивост на детето, умението да работи в група, самостоятелно и под инструкция на възрастен, за определено време. Под внимание  се взимат  когнитивните, езиковите, психомоторните умения на децата, психическата им зрялост, също така и адаптивните им способности.
Какво е  ГОТОВНОСТ НА ДЕТЕТО ЗА ОБУЧЕНИЕ В УЧИЛИЩЕ


ИЗВЪНКЛАСНИТЕ ЗАНИМАНИЯ  СЕ ПРОВЕЖДАТ СЛЕД  ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА НА УЧЕНИЦИТЕ ПО ОФИЦИАЛНО УТВЪРДЕНАТА УЧЕБНА ПРОГРАМА НА УЧИЛИЩЕТО ПАРТНЬОР.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ТРАНСПОРТ: Родителите по желание могат да ползват организиран транспорт. Подписва се индивидуален договор с фирмата превозвач, с която организацията има сключено рамково споразумение. Децата се вземат от съответния адрес и се връщат до него по график, изготвен от превозвача. Маршрутите се определят в началото на учебната година. Договора можете да видите в раздел ПОЛЕЗНО.