ПРОГРАМА И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ В НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОБУЧЕНИЕ

null

 Авторската програма на ЧНУ „Луис Карол“ е съобразена с възрастовите особености на децата и е насочена към качествено, пълноценно и практично образование. Наред със задължителните часове и предмети, одобрени от Министерството на образованието, сме добавили и допълнителни часове, които имат за цел да подобрят разбирането и усвояването на учебния материал, да надграждат и да развиват практикуването на усвоените знания и умения.

✅ Благодарение на дългогодишния ни опит (над 19 години) в работа с деца и техните семейства нашият екип е изградил собствена система на работа, която успешно подкрепя развитието на индивидуалните качества на децата и изграждането им като мислещи и пълноценни за себе си и за обществото личности. Ще продължим традициите на ангажирана, успешна и ефективна работа и комуникация с децата и родители.

✅В предучилищните класове следваме програмите на МОН, като поставяме акцент върху обучението по български езикматематика и английски език.

✅Допълнителните  часове по основните предмети дават възможност за стабилна и устойчива обща подготовка на децата.

✅В часовете по български език  се работи върху, писмената и езикова култура на децата,  развиваме умението да разсъждават, да изразяват с думи ясно и изчерпателно своите позиции,  работим върху разширяването на активния речник и компетентностите на децата, свързани с родния език.

✅По математика  работим за ефективно усвояване на учебния материал и за постигане на по-високи резултати.

Наш приоритет са създаването на навици и умения за учене у децата, формирането на траен интерес към знания, разбирането на преподадения материал, както и практическото приложение на всичко научено.

  Ученето на английски език с квалифицирани преподаватели по собствена програма, използване на най-добрите учебни системи на Oxford University Press е наша мисия, с която се справяме успешно вече 19 години. Чуждоезиковото ни обучение е ежедневно (10 учебни часа седмично, или 320 учебни часа годишно), забавно и достъпно за децата. Доказателство за това са отличните резултати, които децата постигат с лекота в края на обучителния период.

✅Изучаването на втори чужд език – руски или испанскипо 3 часа седмично, допринася за развитието на езиковата култура и на общата представа на децата за различните езици, създава допълнителен интерес и любопитство към езиковото обучение.

  • Чрез въвеждането на предмети като: Добродетели и етикаРазвитие на логиката и Четене с разбиране, полагаме основите за успешно учене и целим обогатяване и формиране на детската личност.

Защо е важно да познаваме и практикуваме добродетелите?

Добродетелите са малка част от ценностите, оставащи непроменени във времето.

✅Те ни помагат да вземаме съзнателни и несъзнателни решения, водещи към дългосрочно добър резултат за нас и за другите около нас. Например честност, търсене на знание, постоянство, оптимизъм, търпение, уважение, приятелство, доброта, състрадание, милосърдие, смелост и решителност, прошка…

Добродетелите  са най-скъпоценният потенциал, заложен във всяко човешко същество.

✅Осъзнатото практикуване на добродетелите изгражда творчески личности и единни общности.

Езика на добродетелите говорят всички хора по света.

✅Практикуването на добродетелите е най-добрата превенция срещу негативните явления в живота.

✅В програмата ни за часовете по добродетели и нравствено обучение са включени 20 теми за учебна година, съобразени с възрастовите особености на децата.

Какво представлява логиката?

Това е умението да се определят причинно-следствените връзки.

✅Развитието на логиката е от изключителна важност за целия ни съзнателен живот. Човек с добре развита логика може достатъчно бързо да се справи с проблемите, да открие причината за тях и да вземе правилното решение.

Защо е важно децата да разбират това, което четат?

Ежедневното четене от ранна възраст, споделянето и разказването на книги помагат за общото развитието на детето.

✅Чрез четенето то се запознава със звуците, научава нови думи и обогатява речника си.

📚Книгите и историите, разказани в тях, потапят детето в нови светове, в които то открива и изпитва вече познати или нови чувства, като по този начин четенето работи за развитието и на емоционална интелигентност и въображението у всяко дете.

📘Книгите съдържат забавни и полезни факти, а също така препращат мисълта към различни материални и абстрактни образи.

📕Достъпът до художествени текстове, свободната работа с текста и разбирането на прочетеното са от изключително значение за всяко дете, защото те са определящи за изграждането на функционална грамотност и емоционална зрялост и компетентност.

📒Досегът до книгите е образователна възможност за достъп на детето до многообразието на света.

✅Уменията за четене с разбиране създават общата грамотност на всяко дете и му помагат да я развива успешно и на по-късен етап от живота си.

Неразбирането на текстовете, които чете детето, води до функционална неграмотност. Именно тя е причината за изоставане спрямо стандартите за определена възраст.

✅В частното училище започваме всеки учебен ден с двигателна активност.

✅В часовете за спорт се изучават елементи от редица групови спортове – народна топка, баскетбол, футбол и волейбол.

✅Физическите упражнения насърчават децата към работа в екип и възпитават състезателен дух и воля.

✅Обучението на децата  в подготвителен клас е полудневно и започва от 08:30 часа.

✅Програмата е съобразена с възрастта на децата, като са осигурени достатъчно междучасия за хранене и почивка, както и извънкласни заниманя в следобедните часове.

08:15 до 08:30 часа – двигателни активности 

08:30 до 11:00 часа – сутрешни учебни часове с междучасия и подкрепяща закуска

ИЗВЪНКЛАСНИ ЗАНИМАНИЯ

11:00 до 12:00  часа- Английски език

12:00 до 14:00 часа – обяд и обеден отдих

14:00 до 15:30 часа – извънкласни занимания, с междучасия

15:30 до 16:00 часа – следобедна закуска и отдих

16:00 до 17:00 часа – занимания по интереси

17:00 до 17:30 часа – прибиране на учениците

* В зависимост от времето и сезона ще бъде използвана всяка възможност за провеждане на часове и игри на открито.