ОБУЧЕНИЕ 1 – 4 КЛАС

    Чуждоезиковото обучение на Дружество „Луис Карол“ се провежда по график в рамките на учебния ден, съобразно програмата на съответното училище, и приключва  най-късно до 17:30 часа.

    За първи – четвърти клас заниманията по чужди езици са организирани в блокове, като един блок е равен на два учебни часа.

    Английски език се изучава ежедневно по един блок, или два учебни часа.

    Вторият чужд език се изучава два пъти седмично по един учебен час.

    Вторият чужд език се включва в програмата от подготвителен клас по желание на родителя/настойника и се доплаща.

    Графикът за провеждане на часовете по чуждоезиково обучение в извънкласните занимания се изготвя в началото на учебната година, след изготвянето на учебната програма в съответното училище.

    Организация по транспорт:

    Родителите по желание могат да ползват организиран транспорт. Подписва се индивидуален договор с фирмата превозвач, с която организацията има сключено рамково споразумение. Децата се вземат от съответния адрес и се връщат до него по график, изготвен от превозвача.

    Маршрутите се определят в началото на учебната година.