УЧИЛИЩА ПАРТНЬОРИ

       ИЗВЪНКЛАСНИТЕ ДЕЙНОСТИ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВАТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА УЧИЛИЩАТА ПАРТНЬОРИ, С КОИТО ДРУЖЕСТВОТО ИМА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ. ЗАНИМАНИЯТА СЕ ПРОВЕЖДАТ ПО СПЕЦИАЛНО ИЗГОТВЕН ГРАФИК В РАМКИТЕ НА УЧЕБНИЯ ДЕН. ГРАФИКЪТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСОВЕТЕ ПО ЧУЖД ЕЗИК СЕ ИЗГОТВЯ И УТВЪРЖДАВА ОТ ДИРЕКТОРА НА УЧИЛИЩЕТО.

      По програмата за чуждоезиково обучение в извънкласни дейности на Дружество Луис Карол“ са включени единствено деца ученици на училищата, с които дружеството има сключени договори. Учениците са длъжни да спазват както реда и правилата на съответното учебно заведение, така и Правилника за вътрешния ред на Дружество Луис Карол“.

       Английският език е основен –  изучава се ежедневно и е включен в програмата на всички ученици.

            По програмата се изучават  руски и испански език като втори чужд език в групи с ограничен брой места.

           Вторият чужд език се изучава от детето по желание на родителя/настойника. Подаването на заявления за втори чужд език става след приемането на ученика.

    В стремежа си да подпомогнем изграждането на пълноценни личности сме съобразили програмата си за чуждоезиково обучение в извънкласни дейности и с грижа към децата и техните индивидуални потребности.

       В часовете ни в подготвителен клас освен ранното чуждоезиково обучение, е застъпена и творческа работа (музика, танци, рисуване, различни занимания, развиващи фината моторика, и др.).

      Цел на обучението: Знанието на чужди езици е портал към света. 

     Задачи: Посредством използване на чужди езици формиране у децата на знания и умения за общуване с по-широк кръг от хора.

        И днес е в сила хилядолетният принцип: „Каквото посееш, това ще пожънеш“.