РЕД ЗА КАНДИДАСТВАНЕ В ПОДГОТВИТЕЛЕН КЛАС

null
Подаване на заявление за кандидатстване от родителя/настойника.

Попълнено на хартиен носител заявление се подава в централния офис с адрес: гр. София, бул. “А. Сахаров” № 11, ТК “РЕЯ”, ет. 2 от 08:30 до 17:30 часа.

За контакт: 0886 541 097

Заплащане на такса обследване, която покрива престоя на детето по време на присъствения ден и провеждането на тестово обследване.

Таксата е в размер на 100 лв. Може да бъде платена на каса в централния офис или по банковата сметка на училището с

IBAN: BG92INTF40015080484836.

📌 Важно: Таксата за  тестово обследване се заплаща след получен вх.номер от нас !

✅След като подадете заявление, на имейл ще получите:

  1. Дата и час за опознавателна среща с родителите и детето.
  2. Анкета за родители, която да попълните собственоръчно.

✅ На срещата ще определим подходяща дата за пробен присъствен ден на детето в училището, по време на който ще се проведе и тестовото обследване.

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

📌  Не се изисква адрес по местоживеене в района на училището.

✅ Необходимо е децата, кандидатстващи за подготвителна група,  да се справят успешно с тест за устойчивост на вниманието, който изисква съвкупност от знания и умения според възрастта на децата кандидати. Тестът ще се проведе по време на присъствения ден, не по-рано от началото на месец март 2023 г. и след опознавателната среща.

✅Резултатите от тестовото обследване се изпращат на e-mail, посочен в заявлението, не по-късно от 3 седмици след провеждането на обследването.

✅Родителите на одобрените деца ще бъдат поканени за записване на детето.

✅При последващ отказ на родителите от кандидатстване таксата за обследването НЕ се възстановява.

✅В програмата за подготвителен клас освен английски език, който се изучава от всички ученици, е включен и втори чужд език – руски или испански. Можете да го изберете  допълнително след записване.

ЦЕЛ НА ПОДБОРНАТА ПРОЦЕДУРА

Обследването се провежда индивидуално или в малки групи до три деца от екип специалисти по детско развитие.

Продължителността на тестовото обследване е ⏰ 60 минути. Допълнителна подготовка на детето не е необходима. Обект на обследването са придобитите знания от изучавания вече учебен материал, според възрастта на детето, както и развитието на когнитивните процеси.

При децата кандидати за подготвителен клас подборната процедура има за цел да установи психичната зрялост на всяко дете на 6-годишна възраст, способността му да се адаптира към нова среда, да се концентрира върху поставените теми по време на целодневния режим на работа, както и възможността му за усвояване и надграждане на знания.

      Резултатът от обследването ще даде необходимата информация на екипа ни, нужна за изграждането на индивидуални методи и насоки за работа, които да осигурят успешен старт в училище на всяко дете.