ПРИЕМ ПОДГОТВИТЕЛЕН КЛАС 2021/2022 г.

     

Уважаеми родители,
Кампанията по кандидатстване и прием в ПОДГОТВИТЕЛЕН КЛАС за учебната 2021 /2022 година започва от 01.03.2021 г.
Моля, четете  информацията до край!
                                                                                     ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМА В УЧИЛИЩАТА
 • Приемът на учениците в подготвителна група на училището се извършва чрез ИСОДЗ за ПГУ по реда, определен с „Наредба за прием на деца в  общинските детски градини и подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община“
 линк към:  https://kg.sofia.bg/isodz/
 • Всеки родител е длъжен да се информира от интернет страницата на училището – партньор, в което  кандидатства, относно приема за учебната 2021/2022 година. Родителите са длъжни да запишат лично детето в съответното учебно заведение, в което са избрали то да бъде ученик, спазвайки реда и правилата за кандидатстване на училището.
 • Извънкласните дейности,  предлагани от Дружество „Луис Карол“, на територията на общинските училища, се извършват съобразно всички противоепидемични мерки, одобрени и прилагани в самото училище.
линкове към училищата партньори: https://www.55su.bg/  https://10sou.eu/   https://sou131.weebly.com/
 • Групите за ежедневно чуждоезиково обучение могат да се посещават само и единствено от деца ученици на училищата, с които Дружество „Луис Карол“ има сключени договори, явили се на обследване и покрили необходимия минимум изисквания.
 • Бъдещите ученици са длъжни да спазват както реда и правилата на съответното учебно заведение, така и Правилника за вътрешния ред на дружество „Луис Карол“. 
                                                                                  ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМА В „ЛУИС КАРОЛ“
    За учебната 2021/2022 година е предвиден прием на 6 годишни деца  за обучение в ПРЕДУЧИЛИЩЕН КЛАС ученици на училищата партньори:
    55 СУ „П.Каравелов“ – кв. Дървеница
   10 СУ „Траянов“ – жк Младост 1
   131 СУ „А.Тимирязев“ – жк Младост 4
      ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ:
   1.  В  ЦЕНТРАЛЕН ОФИС  с адрес: Младост 1 (Метростанция Младост 1-Покрит зеленчуков пазар) бул. А.Сахаров №11, ТК „РЕЯ“ ет. 2, офис 37 от понеделник до петък от 09.00 часа до 17.30 часа. 

    2.  На e-mail: info@luiskarol.com

*Съобразно разпоредбите на Министерството на здравеопазването Ви информираме, че в офиса ще се допуска по един родител за подаване на заявление. 
1. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
    За прием – обучение по програмата за чуждоезиково обучение в извънкласни дейности на „Луис Карол“ в ПРЕДУЧИЛИЩЕН клас, могат да кандидатстват всички деца, навършващи 6 години през 2021 г. Всеки родител/настойник, който желае детето му да се обучава по програмата на Дружеството, трябва да подаде в срок:
 • заявление – декларация за кандидатстване по образец,  че е запознат и е съгласен с условията по приема; 
 • при подаване на заявление родителят/настойникът представя акт за раждане на детето;
 •  датата за провеждане на обследването се определя след подаване на заявление.
 •  на посочения от Вас  в заявлението e-mail ще получите: 
             1. Анкета за родители, която трябва да попълните собственоръчно и да представите не по-късно от деня,  в който детето ще се яви за тестово обследване. Анкетата се представя в Централния офис.
               2. Описание на компонентите включени в обследването, което протича в рамките на 1  астрономически часа.
 • Явяването  на обследване се заплаща при подаване на заявление – 40 лв.
За родителите желаещи да подадат Заявление – Декларация за кандидатстване по електронен път:
 • Заявление- Декларация 2021 г.   Попълненото заявление изпратете на e-mail: info@luiskarol.com. Необходимо е да бъде представен акт за раждане.
 • на посочения от Вас в заявлението e-mail ще получите: 
     1. Анкета за родители, която трябва да попълните собственоръчно и да представите не по-късно от деня,  в който детето ще се яви за тестово обследване или сканиранd по e-mail.
    2. Описание на компонентите, включени в обследването, което протича в рамките на 1  астрономически часа.
 •   Явяването  на обследване се заплаща в деня на подаване на заявление – 40 лв. по банкова сметка на
Дружеството: IBAN: BG92INTF40015080484836;  IBAN: BG05UNCR70001522678141  
 В основание, моля запишете: „трите имена на детето – кандидат за обучение“. Платежното трябва да бъде изпратено заедно със заявлението.
 2. ПРОЦЕДУРА ПО ПРИЕМ
 •  Явяване на детето на тестово обследване  – децата не се нуждаят от предварителна специализирана подготовка! Обследването не е изпит! Спазването на графика, определен предварително, и изпълнението на поставените условията е задължително.
 •  Подборната процедура  се провежда от екип специалисти, включващ педагози и психолози – измерва когнитивните, езиковите и психомоторните умения на кандидатите с оглед на изучаването на чужд език и по-голямата натовареност на детето в програмата за обучение.
 • Кандидатите, явили се на тестово обследване, получават  на e-mail отговор (одобрен/неодобрен) до две седмици след провеждане на обследването.  При кандидати близнаци, когато единият близнак е одобрен, се записва и другият, независимо от резултата му.
 • Родителите на неодобрените деца имат право да се запознаят с работата на собственото си дете след предварителна заявка на e-mail. Разглеждането на работите е след 30. 06. 2021 г. по предварително изготвен график. Забранява се копиране, снимане и всяко друго изнасяне на тестовото изследване.
3. УСЛОВИЯ  И РЕД ЗА ЗАПИСВАНЕ 
     Родителите на одобрените деца получават на e-mail подробно описание на процедурата по записване. При подписване на договор сe заплаща еднократна такса „записване“ в размер на 360 лв. В раздел „Извънкласни дейности можете да се запознаете с чуждоезиковото обучение, провеждано от Дружеството в училищата партньори и с таксите за обучение.
ВАЖНО: Сключването на договор и попълването на необходимите документи за записване в „Луис Карол“  става след излизане на класацията в електронната система и записването на децата в училищата. 
4. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА ЗА ПОДГОТОВКА НА 6  И  – ГОДИШНИ ДЕЦА
              Специализирана подготовка на детето не е необходима. То трябва да е усвоило необходимите за възрастта навици и умения. За улеснение на родителите, желаещи допълнително да работят с децата, по-долу е обявена подходяща за възрастта литература.
         На училище с играавтори: проф. д-р Стойка Здравкова, Румяна Тунева, Рилка Дучева, Издателска къща Анубис“, 2013 г.
Играя и уча. Концентрация за 5- 6 години, изд.  Просвета
КРОКОТАК – материали за внимание, концентрация и фина моторика.