ПРИЕМ ПЪРВИ КЛАС 2021/2022 г

  

Уважаеми родители,
Кампанията по кандидатстване и прием в ПЪРВИ клас за учебната 2021/2022 година започва от 12. 04. 2021 г.
  Моля, четете  информацията до край!
                   ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМА В УЧИЛИЩАТА
 • Приемът на учениците в първи клас на училищата се извършва чрез ИСОДЗ ,ПГ и първи клас по реда, определен с „Наредба за прием на деца в  общинските детски заведения,  подготвителните групи и първи клас в общинските училища на територията на Столична община“
 • Родителите са длъжни да запишат лично детето в съответното учебно заведение, в което детето е класирано от ИСОДЗ, спазвайки реда и правилата за кандидатстване на училището.
 • Извънкласните дейности,  предлагани от Дружество „Луис Карол“, на територията на общинските училища, се извършват съобразно всички противоепидемични мерки, одобрени и прилагани в самото училище.
линкове към училищата партньори:
    55 СУ „П.Каравелов“ – кв. Дървеница
   10 СУ „Траянов“ – жк Младост 1
   131 СУ „А.Тимирязев“ – жк Младост 4
 • Групите за ежедневно чуждоезиково обучение могат да се посещават само и единствено от деца ученици на училищата, с които Дружество „Луис Карол“ има сключени договори, явили се на обследване и покрили необходимия минимум изисквания.
 • Бъдещите ученици са длъжни да спазват както реда и правилата на съответното учебно заведение, така и Правилника за вътрешния ред на дружество „Луис Карол“. 
                                                                   ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМА В ЛУИС КАРОЛ“
За учебната 2021/2022 година е предвиден прием на 7 годишни деца  за обучение в ПЪРВИ КЛАС  ученици на училищата партньори: 10 СУ, 55 СУ, 131 СУ
      ДОКУМЕНТИ СЕ ПРИЕМАТ:
     1. В ЦЕНТРАЛЕН ОФИС  на  Дружеството с адрес: Младост 1 (Метростанция Младост 1-Покрит пазар), бул. „А. Сахаров“ № 11,  комплекс „РЕЯ“, ет. 2, офис 37   от 09:00 часа до 17:30 часа.

    2. На e-mail: info@luiskarol.com

 *Съобразно разпоредбите на Министерството на здравеопазването Ви информираме, че в офиса ще се допуска по един родител за подаване на заявление.
 1. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
    За прием – обучение по програмата за чуждоезиково обучение в извънкласни дейности на Луис Карол“ в ПЪРВИ клас, могат да кандидатстват всички деца, навършващи 7 години през 2021 г.
    Всеки родител/настойник, който желае детето му да се обучава  по  програмата на Дружеството, подава в срок:
 • заявление- декларация за кандидатстване по образец, че е запознат и  е съгласен с  условията по приема;
 • при подаване на заявление родителят/настойникът представя акт за раждане на детето;
 • дата за провеждане на изпит по английски език и тест за училищна готовност се определят след подаване на заявление;
 • на посочения от Вас в заявлението e-mail  ще получите:
         1. Анкета за родители, която трябва да попълните собственоръчно и да представите в централния офис не по-късно от деня, в който детето ще се яви на изпита;
         2. Темите по английски език;
         3. Описание на компонентите включени в теста, изразяващи готовността на детето за училище;
 •  Явяването на детето на изпита се заплаща в деня на подаване на заявлението – 40 лв.
Продължителността на изпита е с времетраене 60 минути.
За родителите желаещи да подадат заявление – Декларация по електронен път:
 • Заявление – декларация за първи клас 2021 г. Попълненото заявление изпратете на e-mail: info@luiskarol.com.  Необходимо е да бъде представен акт за раждане.
 • на посочения от Вас в заявлението e-mail ще получите:
      1. Анкета за родители, която трябва да попълните собственоръчно и да представите в централния офис не по-късно от деня, в който детето ще се яви на изпита.   
      2. Темите по английски език за изпита;
       3. Описание на компонентите включени в теста, изразяващи готовността на детето за училище;
       4. Входящ номер и дата за явяване на изпит; 
 • Явяването на детето на изпита се заплаща в деня на подаване на заявлението – 40 лв. по банкова сметка на дружеството  IBAN: BG92INTF40015080484836; BG05UNCR70001522678141
   В основание, моля запишете: „трите имена на детето-кандидат за обучение“.  Платежното трябва да бъде изпратено заедно със заявлението.
   2. ПРОЦЕДУРА ПО ПРИЕМ
 •     Подборната процедура на кандидатите се провежда от екип специалисти, включващ педагози и психолози и преподавател по английски език и се провежда на два етапа:
 • Тест за училищна готовност – измерва когнитивните, езиковите и психомоторните  умения на кандидатите с оглед на  ежедневното изучаване на чужд език и по-голямата натовареност на детето в програмата за обучение.
 • Изпит по английски език – имащ за цел да установи придобитите знания от детето по темите изпратени Ви на е-mail. 
 • Кандидатите, явили се на изпит, получават  на e-mail отговор (одобрен/неодобрен) до десет работни дни след провеждане на изпита. При кандидати близнаци, когато единият близнак е одобрен, се записва и другият, независимо от резултата му.
     Родителите на неодобрените деца имат право да се запознаят с работата на собственото си дете след предварителна заявка на e-mail. Разглеждането на работите е след 30. 06. 2021 г. по предварително изготвен график. Забранява се копиране, снимане и всяко друго изнасяне на тестовото изследване.
    След прием и записване на детето при наличие на свободни места в  групите с втори чужд език – руски или испански, детето може да бъде влючено в такава. 
  3УСЛОВИЯ И РЕД ЗАПИСВАНЕ :
 ВАЖНО: Сключването на договор и попълването на необходимите документи става след излизане на официалната класация и след записването на учениците в  училищата.
 • Родителите на одобрените деца получават на e-mail подробно описание на процедурата по записване. 
 • При подписване на договор сe представя вх. №, под който детето е записано в училището. 
 • Заедно с попълване на  документите  за записване се  заплаща еднократна такса „записване“ в размер на 360 лв. 
 • В раздел Извънкласни дейности може да се запознаете с чуждоезиковото обучение, провеждано от Дружеството в училищата партньори, и  с таксите за обучение.
 •  Задължително условие: Всички новоприети деца за обучение по програмата в първи клас от учебната 2021/2022 г. посещават двуседмичен интензивен курс по английски език в периода 30. 08. 2021 г. до 14. 09. 2021 г. включително. 
          *Имайте предвид, че при евентуална промяна на датата за начало на учебната 2021/2022 година ще бъде променен и периодът за провеждане на интензивния курс.
ПОЛЗИ И ЦЕЛИ НА КУРСА: Програмата за летния интензивен курс – „Готови за първи клас“ има за цел да подготви бъдещите ученици:
 • за новата училищна среда, в която ще попаднат;
 • за нейните нови изисквания;
 • за разнообразието от необходими умения;
 • за трупането на нови знания, за които е нужна стабилна основа;
    В ежедневния график на заниманията редуваме различни дейности по:
 • изучаване на чужди езици;
 • затвърждаване и обогатяване на знанията до момента по всички останали предмети;
 • запознаване с методиките, ритъма и преподавателите в нашата организация;

*Курсът е целодневен – от 08:30 до 17:30 часа, с осигурен обяд и следобедна закуска, и се заплаща допълнително в срок до  27.07.2021 г.

 5. Препоръчителна литература за подготовка на 6- и 7- годишни деца:
   1.  На училище с игра“ –  автори:  проф. д-р  Стойка Здравкова, Румяна Тунева, Рилка Дучева, Издателска къща Анубис“, 2013 г. 
   2.  КРОКОТАК – материали за внимание, концентрация и фина моторика.