УЧИЛИЩА В СОФИЯ

Училища партньори:

55 СУ “ Петко Каравелов “  кв . Дървеница, ул. “ Дъбница“ № 3 

0899828616; 0899 287 136

10 СУ „Теодор Траянов“  ж.к. Младост 1, ул. Методи Андонов  № 1 (в непосредствена близост до метростанция Младост 1)

0899287136; 0878549955

131 СУ „К.А.Тимирязев“   ж.к. Младост 4, бул. Филип Аврамов № 29

0878549955; 0899287136

                      Прием на заявления за ПОДГОТВИТЕЛЕН и ПЪРВИ клас от 01. 03. 2022 г.

     УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В ПОДГОТВИТЕЛЕН, ПЪРВИ И ПЕТИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 г.

  

              ПОДГОТВИТЕЛЕН КЛАС

 • Деца, навършващи 6 години през 2022 година;

 • Дружество Луис Карол“ не провежда изпит за кандидатстване;

 • На децата се прави тестово обследване;

 • Специална подготовка не е необходима;

 • Дружеството не е упълномощило никого да подготвя деца;

  ОПИСАНИЕ НА ОБСЛЕДВАНЕТО – ГОТОВНОСТ ЗА ЦЕЛОДНЕВЕН РЕЖИМ НА ОБУЧЕНИЕ: 

      Чуждоезиковото обучение по програмата на Дружество Луис Карол“ започва от шестгодишна възраст. Приемът се осъществява след провеждане на събеседване с детето, като събеседването се води от специалисти /педагози и психолози/. Интервю с родителите се провежда писмено посредством анкета.

      Поради допълнителната натовареност на децата, обучаващи се по програмата на Дружеството, и преходът от детска градина към училищна среда, отразяващ се на емоционалната устойчивост на децата, по време на събеседването се прави обследване, което цели да покаже тази устойчивост на детето, умението му да работи в група, самостоятелно и под инструкция на възрастен, за определено време. Под внимание се вземат когнитивните, езиковите и психомоторните умения на децата, психическата им зрялост, а също и адаптивните им способности.

  Какво е ?  ГОТОВНОСТ НА ДЕТЕТО ЗА ОБУЧЕНИЕ В УЧИЛИЩЕ Тук

 • Приемът на заявления за ПОДГОТВИТЕЛЕН КЛАС за учебната 2022/2023 година започва от 01. 03. 2022 г.  Подробна информация за реда на кандидатстване  ще бъде публикувана в падащо меню.

                   ПЪРВИ КЛАС

 • Деца, навършващи 7 години през 2022 г.

 • Децата кандидати за първи клас е необходимо да имат определен минимум от знания по английски език. Родителите на децата – кандидати за Първи Клас могат да се свържат с нас на електронния адрес посочен в раздел Контакти за информация относно подготовката за кандидатстване и явяване на приравнителен изпит по английски език.

 •  На кандидатите за първи клас, освен проверка на знанията по английски език, ще бъде направен и тест за училищна готовност, обхващащ изучавания материал в подготвителна група. 

 • Приемът на заявления за ПЪРВИ КЛАС за учебната 2022/2023 започва от 01. 03. 2022 г.  Подробна информация за реда на кандидатстване  ще бъде публикувана в падащо меню.

ПЕТИ КЛАС

 • Деца, завършили четвърти клас с общ  успех над 4.50 и притежаващи сертификат на Университета Кеймбридж Young Learners – ниво Flyers.

 •  Приемът на заявления за ПЕТИ КЛАС за учебната 2022/2023 година започва от 01. 06. 2022 г. Подробна информация за реда на кандидатстване  ще бъде публикувана в падащо меню.

 • Родителите на децата – кандидати за Пети Клас могат да се свържат с нас на електронния адрес посочен в раздел Контакти за информация относно подготовката за кандидатстване и явяване на изпит за сертификат на Университета Кеймбридж Young Learners – ниво Flyers.

                     ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: 

     По програмата за чуждоезиково обучение в извънкласни дейности на Дружество Луис Карол“ са включени единствено деца ученици на училищата, с които Дружеството има сключени договори. Учениците са длъжни да спазват както реда и правилата на съответното учебно заведение, така и Правилника за вътрешния ред на Дружество Луис Карол“.

ИЗВЪНКЛАСНИТЕ ЗАНИМАНИЯ СЕ ПРОВЕЖДАТ СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА НА УЧЕНИЦИТЕ ПО ОФИЦИАЛНО УТВЪРДЕНАТА УЧЕБНА ПРОГРАМА НА УЧИЛИЩЕТО ПАРТНЬОР.

 •     Английският език е основен – изучава се ежедневно и е задължителен за всички ученици.

 •     От подготвителен клас се сформират групи с изучаване на втори чужд език – руски език. Те са с ограничен брой места. Родителят/настойникът подава заявление за включване в такава група след записване на ученика. Изучаването на втори чужд език се доплаща.

                    ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ТРАНСПОРТ: 

    Родителите по желание могат да ползват организиран транспорт. Подписва се индивидуален договор с фирмата превозвач, с която организацията има сключено рамково споразумение. Децата се вземат от съответния адрес и се връщат до него по график, изготвен от превозвача. Маршрутите се определят в началото на учебната година. Договора можете да видите в раздел ПОЛЕЗНО.

Политика за поверителност на „Луис Карол“ ООД