Правилник

 ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД И ДЕЙНОСТТА ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ИЗВЪНКЛАСНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ „ЛУИС КАРОЛ“ ООД

Чл. 1.(1) Настоящият правилник регламентира принципите, реда и начините на осъществяване на чуждоезиковото обучение и извънкласните дейности  от „ЛУИС КАРОЛ” ООД и е задължителен за  всички лица, имащи отношение към дейността  на дружеството.

(2) Правилникът включва следните направления:

 1. Чуждоезиково обучение.
 2. Извънкласни дейности.
 3. Административна и помощно-обслужваща дейност.
 4. Преподаватели.
 5. Родители и ученици.

Чл. 2. Целта на Правилника е да посочи ясно изискванията на дружеството към: работния процес, трудовата дисциплина  и  трудовите взаимоотношения, както и да създаде у всеки от ползващите услугите на дружеството отговорност към себе си и другите, към доброто име и просперитета на дружеството. Правилникът може да бъде актуализиран без ограничения във времето.

 Чл. 3. Правилникът за вътрешния ред е неделима част от Програмата за чуждоезиково обучение в извънкласни дейности  (Програмата) на „ЛУИС КАРОЛ“ ООД и регламентира задължения, права и последици от неспазването му за всички работещи и лица, свързани с дейността на дружеството.

Чл. 4.(1) Придобиването на знания е процес на сътрудничество, който изисква активно участие на учениците, преподавателите, администрацията и родителите.

(2) Участници в  чуждоезиковото обучение и извънкласните дейности  са:

 1. Децата,включени в Програмата на дружеството, преподавателите по чужди езици, възпитателите, логопедите, психолозите,  ръководителите на кръжоци и извънкласни дейности, административният персонал.
 2. Родителите на децата, обучаващи се по Програмата.

(3) Участници в административната дейност са: управителят, директорът,  директорът по учебната част, методикът по чужд език, психологът, управителят на Академия „Луис Карол”, организационният секретар, счетоводителят, юристът.

Чл. 5. Дружеството е със статут на юридическо лице.

Чл. 6. Всички въпроси, свързани с ползването на услугите, се уреждат с този Правилник за дейността.

Чл.7. Дружеството се самофинансира и поема изцяло разходите си. Начините за самофинансиране са:

 1. Чрез заплащане на такси, свързани с дейността.
 2. Дарения от юридически и физически лица.
 3. Участия в проекти.

 Раздел І

    Прием на деца в  Програмата за извънкласни дейности 

Чл. 8. Родителите  писмено изразяват воля за включване на децата им в програмата за чуждоезиково обучение в извънкласни дейности в заявление, адресирано до управителя/ директора, и декларират, че са запознати с настоящия Правилник и се задължават да го спазват.

Прием на деца за подготвително ниво по Програмата за чуждоезиково обучение в извънкласни дейности.

Чл. 9. (1) Приемът на шестгодишни деца в подготвително ниво се осъществява на основание подадено заявление от родителите до управителя/директора, в което изразяват желанието си детето им да бъде включено в Програмата за чуждоезиково обучение. Решението за  одобряване на кандидатурата на съответното дете се базира на резултати от писмена анкета на родителите, тестово обследване на детето, заключение на психолога и изводи на комисията по прием, сформирана от специалисти педагози и психолози на дружеството.

 (2) Обследването се организира и провежда от Комисия по ред, утвърден от управителя/директора в рамките на гласувания план-прием за съответната година.

(3) Редът и начинът на записване на одобрените кандидати се определя за всяка учебна година от управителя/директора.

Прием на деца за първо ниво на Програмата за чуждоезиково обучение в  извънкласни дейности.

Чл. 10. (1) Децата, участвали в Програмата за чуждоезиково обучение в подготвителното ниво, продължават  в първо ниво, като подлежат на цялостна оценка на работата им по английски /руски, испански език/, поведението и дисциплината им за времето на подготвителното ниво.

(2) Свободни места за първо ниво след подготвителното се обявяват на сайта на дружеството. За заемането им могат да кандидатстват външни деца, изучавали английски  /руски, испански език/,  след успешно преминаване на  приравнителен изпит по съответния език и тестово обследване – до запълване на свободните места.

(3) Обследването и приравнителният изпит се организират и провеждат от комисия по ред и прием, утвърден от управителя/ директора в рамките на гласувания план-прием за съответната година.

 (4) Редът и начинът на записване на одобрените кандидати, се определя всяка учебна година от управителя/директора.

Прием на деца за второ, трето и четвърто ниво по Програмата за извънкласни дейности.

Чл. 11. Приемът на деца за второ, трето и четвърто ниво по Програмата за чуждоезиково обучение в извънкласни дейности се осъществява при наличие на свободни места и при следните условия:

 • успешно положен приравнителен изпит по английски език /руски, испански  език/, като резултатът не може да бъде по-нисък от 75%;
 • писмена проверка на знанията по общообразователните предмети.
 • Решението за прием се взема от Комисията по прием на базата на комплексна оценка от изпълнението на посочените по-горе условия.

Прием на деца за пето, шесто и седмо ниво по Програмата за извънкласни дейности.

Чл. 12. Приемът на деца за пето, шесто и седмо ниво по Програмата за чуждоезиково обучение в извънкласни дейности се осъществява при наличие на свободни места и при следните условия:

 • успешно положен приравнителен изпит по английски език /руски, испански език/, като резултатът не може да бъде по-нисък от 75%;
 • писмена проверка на знанията по общообразователните предмети и завършено предишно ниво с минимален успех 4.50.

(1) Решението за прием се взема от Комисията по прием на базата на комплексна оценка от изпълнението на посочените по-горе условия.

 

     Раздел II 

                                                       Организационни форми

Чл. 13. Обучението по чужд език и извънкласните дейности по Програмата на „Луис Карол” ООД се осъществяват в училищата партньори, на които децата са ученици, както и в Академия „Луис Карол”.

Чл. 14. (1) Графикът и редът за провеждане на чуждоезиковото обучение в извънкласните дейности се изготвя въз основа на подадени от училището партньор часове за провеждане на извънкласните занимания. Графикът се изготвя и утвърждава от управителя/директора не по-късно от една седмица преди започването  на учебната година и се представя на училището не по-късно от първата седмица на текущата учебна година.

(2) Изменение по Програмата и графика  може да се прави със заповед от управителя/директора на дружеството само в изключителни случаи.

(3) Дружеството не участва в регулярни родителски срещи, организирани от училищата партньори, освен при необходимост и покана от ръководството на училището. 

(4) Информация относно придобитите от детето знания родителите получават от преподавателите по различните дисциплини, както и по време на организирани индивидуални консултации с преподавателите по чужд език, заявени предварително на имейл или по телефон от раздел „Контакти“. Срещи с всички родители се организират при необходимост от обсъждане на ситуации, засягащи цялата група ученици.

(5) Информация, отнасяща се до организационната и учебната дейност, се предоставя на всеки родител на имейл адреса, посочен в информационния лист за контакт.

   Раздел ІІІ

                                                     Учебно време

Чл. 15.  (1) Заниманията по Програмата на „Луис Карол” ООД за чуждоезиково обучение, провеждащи се в училищата партньори, съвпадат с официално обявените от МОН  учебни дни през съответната учебна година.

 • По време на всяка учебна година децата ползват ваканциите, които са официално обявени от МОН.
 • (6) Заниманията по програмата за чуждоезиково обучение започват след приключването на учебните часове на съответното училище. Те са съобразени с графика, предложен от училището партньор. Графикът на провеждане на заниманията във всяко едно от училищата, в които  „Луис Карол“ ООД организира обучение по чужд език, е различен, съобразен с учебните часове, провеждани в  училището.  

(4) Дружеството провежда извънкласни занимания през цялата година в Академия „Луис Карол” с изключение на официално обявените празници.

 (5) По време на ваканциите, след изразено от родителите писмено желание, и при формиране на групи от най-малко 10 деца се организират допълнителни занимания в Академия „Луис Карол” срещу заплащане.

   Раздел ІV

                Програма на извънкласните занимания, контрол и оценяване на знанията

 Чл. 16    (1) Подготвителното ниво на програмата включва:

 1. Групи с изучаване на два чужди  езика: десет учебни часа  седмично – английски език; втори чужд  език –  три учебни часа, разпределени в два или три дена  седмично. Допълнителни модули (един модул включва два последователни учебни часа): добродетели и етика, модул за развитие на фина моторика и сръчност и  модул по  спортна и двигателна култура, модул развитие на логиката (наличието на изброените модули е съобразено с програмата на различните групи).
 2. Групи с изучаване на един чужд език – английски – десет учебни часа  седмично. Допълнителни модули: добродетели и етика, модул за развитие на фина моторика и сръчност и  модул по спортна и двигателна култура, модул развитие на логиката (наличието на изброените модули е съобразено с програмата на различните групи)
 3. Периодично могат да  бъдат провеждани психологически тестове за оценяване на способности, компетентности, личностни качества, поведения, нагласи, адаптиране и намаляване на стреса при децата. В рамките на Програмата се провеждат и социално-психологически тренинги, вкючващи индивидуална работа, дискусии, работа в малки групи, симулационни игри, начални и подпомагащи игри. Тестовете и тренингите се провеждат от квалифициран психолог.

(2) От първо до четвърто ниво програмата включва:

 1. Групи с изучаване на два чужди езика: десет учебни часа седмично – английски език; втори чужд език – три учебни часа, разпределени в  два  или три дена  седмично.
 2. Групи с изучаване на един чужд език – английски – десет учебни часа  седмично.

(1) Всяка учебна година, придобитите от учениците знания се оценяват чрез провеждане на тестове в хода на учебната година: „входно ниво“ – в началото,  „междинно ниво“ – в средата, и обобщаващо „финално ниво“ – в края на учебната година. Горепосочените тестове за оценка се провеждат с ученици от второ ниво, както и с ученици от следващите нива.

(2) Текущият контрол се осъществява чрез: системно наблюдение, анкети – изследване, тестове за определяне на перспективите за всяко отделно дете, и допълнителни надграждащи материали.

 (3) В края на всяка учебна седмица на децата се препоръчват домашни занимания. По преценка на преподавателите на определени деца се препоръчва индивидуална работа.

 (4) Изходящият тест по английски език за всяко ниво е задължителен за всички деца, включени в Програмата – проверката и контролът се осъществява от методист. Тестът се провежда през последните седмици на текущата учебна година. В края на четвърти клас за изходящо ниво се счита явяването на изпита за международно ниво на Университета Кеймбридж.

 (5) В четвърто ниво се извършва подготовка и явяване за придобиване на международен сертификат към  BRITISH COUNSIL, предлагащ сертификатните изпити на  Университета Кеймбридж  за лица, говорещи чужди езици, най-всеобхватните и широко признати изпити по английски език в света.

Забележки:

– Задължително условие за явяване на изпита е децата да посещават редовно всички часове по чуждоезикова подготовка. За нередовно се смята отсъствието на ученика над 20 % от часовете.

– Децата на родители, неспазили договорните си отношения с „Луис Карол“ ООД по време на подготовката, губят правото да се явят на изпита, организиран от дружеството, както и да ползват преференциални цени.

(6) Всички материали, отнасящи се до резултати от тестове (както и самите тестове) и тренинги, индивидуално оценяване и оценка на нивото на успеваемост представляват конфиденциална информация, до която достъп имат единствено преподавателите на дружеството и родителите на ученика.

(7) Освен проверка на знанията периодично може да се провеждат психологически тестове за оценяване на способности, компетентности, личностни качества, поведения, нагласи, адаптиране и намаляване на стреса при децата. Провеждат се и социално-психологически тренинги, включващи индивидуална работа, дискусии, работа в малки групи, симулационни игри, начални и подпомагащи игри. Тестовете и тренингите се провеждат от квалифициран психолог.

   Раздел V

                                            Контрол на поведението и учебния процес

Чл. 17. Контролът на поведението, възпитателната дейност и учебния процес се осъществява от Комисията, която включва: председател, психолог, преподаватели по различни извънкласни дейности.

Чл. 18. (1) Комисията по контрол на поведението и учебния процес по определена от управителя/директора процедура:

 1. Разглежда проблеми в поведението и/или трудности при обучението на децата, включени в Програмата.
 2. Разглежда постъпили писмени сигнали от преподаватели, деца и родители.
 3. Прави предложения в писмена форма до управителя/директора за налагане и  отмяна на наказания.
 4. Прави писмени предложения до управителя/директора за стимулиране на деца с похвали и награди.

(2) Право, чрез подаване на сигнал до Комисията по чл. 18, да открият процедура по контрол на поведението и/или разглеждане на затруднения в обучението на ученик, имат преките преподаватели на детето. 

(3) При разглеждането на всеки постъпил сигнал Комисията е длъжна преди налагане на педагогическа мярка да изслуша ученика и родителите му, да провери фактите и обстоятелствата.

(4) При провеждане на срещи за изясняване на дадена ситуация задължително се съставя протокол, който се подписва от всички участвали в срещата.

Чл. 19. Методи за въздействие от страна на преподавателите върху  поведението на учениците/ възпитаниците:

(1) по време на обучението преподавателите имат право, по своя преценка, когато забележат негативна/смущаваща тенденция в поведението на ученика, да прилагат следните мерки за педагогическо въздействие:

 1. Устна забележка към ученика, устно информиране на родителите/настойниците за поведението на ученика.
 2. Предложение за обсъждане поведението на детето в Комисията по чл. 18.
 3. Изпращане  на покана до родителите/настойниците по имейл- за среща за обсъждане поведението на ученика.
 4. Предупреждение за изключване от часовете по  Програмата и определяне на изпитателен срок за коригиране на поведението.
 5. Отстраняване на детето от  часовете по Програмата за срок от 3 до 5 дена.
 6. Изключване от Програмата, при констатиране отсъствието на ефект, от изпълнението на предходните мерки.

(2) Основания за налагане на мерки за педагогическо въздействие са:

 1. Вулгарният или заплашителен език.
 2. Поведение, рушащо доброто име на дружеството на обществени места (по време на екскурзии, тържества и други обществени прояви).
 3. Непристойното поведение.
 4. Системна проява (повече от два пъти) на непристойно поведение.

Чл. 20. (1) На работещите по трудово правоотношение служители се налагат предвидените в Кодекса на труда дисциплинарни наказания.

(2) Родителите на учениците, служителите, както и всички трети лица са длъжни да обезщетят „Луис Карол“ ООД при наличието на причинени от тях имуществени и неимуществени вреди в случаи на извършване на противоправни действия.

(3) Когато размерът на причинената имуществена вреда не може да бъде определен точно или в случаите на причинени неимуществени вреди, вместо обезщетение може да се налага санкция в размер до 20 % от минималната работна заплата.

(4)  Предвидените в настоящия член санкции се налагат от директора/ управителя.

(5) Извършените нарушения се установяват с протоколи от специално сформирана комисия.  

(6) В протоколите се отразяват данните на извършителя, описание на причинените  вреди и тяхната парична равностойност, времето и обстоятелствата, при които е извършено нарушението, както и възраженията на извършителя.

Чл. 21. Преподавателите и служителите, които са нарушили трудовата дисциплина или други свои задължения, произтичащи от Кодекса на труда, настоящия Правилник или други, издадени въз основа на него нормативни актове, се наказват съгласно разпоредбите на КТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

  Раздел VІ

                                                   Права и задължения на децата ученици

Чл.22. Децата ученици  имат право:

 1. Да бъдат насочвани, стимулирани и подпомагани за развитие на своите дарби, умствени и физически способности.
 2. Да бъдат защитени при накърняване на личното достойнство и нарушаване на човешките права.
 3. Да бъдат информирани преди налагане на наказание с цел защита на техните интереси.
 4. Да участват по свой избор в организираните извънкласни занимания.
 5. В случай на разногласия с преподавателя да информират и потърсят съдействие от ръководството на организацията.
 6. Да защитават демократичните права и свободи, да отстояват собствена позиция, без това да засяга правата на останалите.
 7. Да се отнасят към тях с достойнство и уважение;
 8. Да бъдат поощрявани с морални награди за високи постижения в различните  дейности, в които се изявяват.

Чл. 23. Децата ученици са длъжни:

 1. Да изпълняват задълженията си, определени с този правилник.
 2. Да пазят авторитета на организацията и да развиват традициите ѝ.
 3. Да опазват имуществото на дружеството и на училищата партньори.
 4. Да възстановяват със собствен труд или да възмездяват парично причинените от тях вреди.
 5. Да спазват правилата на доброто възпитание по всяко време.
 6. Да поддържат приличен външен вид и лична хигиена.
 7. Да не подлагат на физическа и психическа грубост или да малтретират други деца.
 8. Да не накърняват с поведението си авторитета и достойнството на преподавателите и на други лица, свързани с дейността на дружеството.
 9. Да не създават пречки на преподавателите при и по повод на изпълнение на служебните им задължения.
 10. Да не използват вулгарен и непристоен език.
 11. Да посещават редовно извънкласните занимания.
 12. Да посещават заниманията подготвени, като редовно изпълняват домашните си задачи, възложени им от преподавателите за съботния и неделния ден;
 13. Да спазват реда и дисциплината по време на извънкласните занимания. При негативни прояви на дете в групата  или на обществено място се уведомяват родителите.
 14. Да не използват мобилни телефонни и електронни устройства по време на обучението в час.
 15. Да изпълняват и спазват разпорежданията на преподавателите и служителите на организацията, предоставяща услугите.

  Раздел VІІ

  Родители

Чл. 24. (1) Сътрудничество и взаимодействие между родителите и дружеството се осъществява чрез индивидуални консултации, информационни имейли, участие в социални мероприятия и срещи, както и във всеки случай, в който конкретна ситуация или поведение на детето-ученик го прави необходимо.

(2) Средства за постоянна връзка между дружеството и родителите са електронната поща на един от родителите, посочена от тях в информационната карта, и телефоните за контакт на двете страни.

Чл. 25. Родителите имат следните задължения:

 1. редовно да се осведомяват за своето дете относно: придобитите знания, приобщаването му в групите и училищната среда, успеха и развитието му в образованието, както и да  вземат своевременни мерки при подадени сигнали от страна на преподаватели или на администрацията за неправомерно поведение и проблеми при детето;
 2. да се явяват, след покана от преподавател, директор или друг педагогически специалист, на посоченото място в подходящо за двете страни време; 
 3. да спазват Правилника за вътрешния ред на дружеството и да съдействат за спазването му от страна на детето ученик;
 4. присъствието на родители по време на заниманията, както и продължителни разговори с преподавателите и ръководителите не се допуска. Това е възможно само по изключение, с разрешение на управителя/директора на дружеството;
 5. при промяна на телефонен номер или имейл родителят е длъжен своевременно да уведоми ръководството на дружество „Луис Карол”;
 6. родителите се задължават своевременно да уведомят директора/управителя на дружеството при откриване на заболяване на детето ученик, което може да застраши живота на детето или налага промяна на целодневния му престой в училище.
 7. Да не уронват авторитета на служителите на дружеството чрез демонстрация на непристойно поведение и отношение;
 8. родителите нямат право да се намесват в учебно-възпитателния процес, воден по утвърдената Програма на дружеството.

Чл. 26. Родител представител:

 1. Всеки клас има свой родител представител.
 2. Представителят се избира за срок от една учебна година. 
 3. Изборът се прави от всички родители в класа при явно гласуване, за което се съставя протокол. За избран се счита получилият 2/3 от гласовете.
 4. Родителят представител изразява становище пред ръководството на дружеството по всички въпроси, свързани с извънкласните занимания на класа, чийто представител е.
 5. Родителят представител има право да дава предложения, свързани с обогатяването на социалния живот на децата;
 6. Родителят представител няма право да се намесва в учебно-възпитателния процес, организиран от дружеството;
 7. Родителят представител е длъжен да предоставя достоверно пред  родителите от класа, чийто представител е, цялата информация, получена от ръководството на дружеството или от преподавателите.
 8. Родителят представител е длъжен да участва в срещите, когато се свикват такива, или да изпрати свой заместник.
 9. Срещите се организират при необходимост за представяне на проекти, касаещи родителите от всички класове.
 10. Срещи  се организират  и по инициатива на ръководството на дружеството или родителите представители  на класовете.

 Раздел VIII

Отношения между родители и деца  (извадка от Семейния кодекс на Република България)

Родителски права и задължения

Чл. 122. (1) Носител на родителски права и задължения по отношение на ненавършилите пълнолетие деца е всеки родител.

(2) Родителите имат равни права и задължения, независимо дали са в брак.

(3) Съпругът на родителя е длъжен да съдейства на родителя при изпълнение на неговите задължения.

Упражняване на родителските права и задължения

Чл. 123. (1) Родителските права и задължения се упражняват в интерес на детето от двамата родители заедно и поотделно. Когато родителят е действал сам, той е длъжен да уведоми другия родител.

(2) Упражняването на родителските права и задължения се извършва по общо съгласие на родителите. При разногласие те могат да се обърнат към медиатор или да предявят иск пред районния съд по настоящия адрес на детето, който решава спора след изслушване на родителите, а при необходимост – и на детето. 

Чл. 27. (1) Частта от Правилника, отнасяща се до  уреждането на трудовите правоотношения, е изработена и утвърдена от управителя/директора в съответствие с Кодекса на труда и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.

 (2) Всеки служител на дружеството се запознава с Правилника за вътршния трудов ред едновременно с извършването на първоначалния инструктаж и връчването на длъжностната му характеристика.

     Раздел IX         

    Работно време, почивки отпуски, продължителност на работния ден

Чл. 28. (1) Работното време на служителите се определя от управителя/директора съгласно утвърдената програма и на база индивидуалния трудов договор.

(2) В работното време се включва: участие в учебните модули, методически сбирки и допълнителна социална дейност, срещи с родители, осъществяването на грижи за децата по време на отдих и спорт по утвърден от управителя/директора график.

(3) Служителите са длъжни да спазват установеното работно време и да го използват за изпълнение на трудовите си задължения.

 (4) При неспазване на предходната точка служителите подлежат на санкция.

    Начало и край на работния ден

Чл. 29. (1) За лицата по първи трудов договор (8 часов работен ден) – началото е от 9 часа, а краят е в 17:30 часа. Почивката е 30 мин. от 15:15 до 15:45 часа.

(2) За лицата по втори  трудов договор (4-часов работен ден) началото е от 13:30 часа,  а  краят е в 17:30 часа. Лицата на втори трудов договор, назначени на 2-часов работен ден, поемат заниманията от 16:30 ч. до 18:30 ч.

(3) Служителите са длъжни да спазват установените в предходните алинеи начало и край на работния ден. Те са длъжни да бъдат на работните си места (в работните помещения) или с децата 15 мин.  преди началото на учебния модул и до неговия край.

(4) Когато служител не може да се яви на работа, е длъжен да уведоми директора/управителя  или зам.- директора минимум 1 час преди началото на работния ден и да осигури достъп до помагалата, с които работи, и до разпределението за преподаване на учебния материал с цел заместването на служителя/преподавателя и безпрепятственото протичане на заниманията на децата.

(5) В случаите, когато се налага да напуснат работа преди края на работното време, служителите могат да направят това само след уведомяване и получаване на  разрешение от управителя/директора.

(6) Управителят/директорът следи за спазването на утвърдения от него график от служителите, за закъсненията или преждевременните напускания на всеки отделен служител, съответно за отразяването им в присъствения лист.

   Почивка през работния ден

Чл. 30. (1) Почивката през работния ден е уредена с изработения график за заетост на служителите.
(2) Продължителността на почивката през работния ден е 30 минути за работещите по първи трудов договор.

   Ред за ползване на платен годишен отпуск 


Чл. 31. (1) Поради спецификата на дейността платеният годишен отпуск се ползва от всички служители по време на официално обявените от МОН ваканционни дни.

(2) При изключения за ползване на отпуск по време на учебната година се подава молба до управителя/ директора.

  Ред за ползване на други видове отпуски 
Чл. 32.  (1) Служителите имат право да ползват неплатен отпуск през летните месеци юни, юли и август в случаите, когато не се осъществява дейността по Програмата за извънкласни дейности.

 (2) В учебно време неплатен отпуск се допуска само след представяне на заместник и разрешение на управителя/директора.

   Ред за ползване на болнични

Чл. 33.(1) В случаите на временна неработоспособност и нужда от ползване на болничен служителят е длъжен да уведоми лично директора/управителя за това обстоятелство в деня на издаване на болничния лист, за неговата продължителност и да го представи лично или чрез свой представител в тридневен срок в централния офис на дружеството.

(2) В случай че болничният не бъде представен в указания в ал. 1 срок, служителят се задължава да го представи своевременно в счетоводната къща, обслужваща дружеството.

 Раздел Х

                           Трудово възнаграждение и критерии за неговото определяне

Чл. 34. (1) Трудовото възнаграждение се състои от основно трудово възнаграждение.

(2) Основното трудово възнаграждение се определя персонално със сключване на трудовия договор на база на приетите правила за формиране на работна заплата в  „Луис Карол“ ООД. 

(3) Размерът на премии и бонуси на служителите се определя от ръководството на „Луис Карол“ ООД.

Чл. 35. Допълнително възнаграждение от 0,6 % се заплаща на работещите по основен трудов договор, съобразно вътрешните Правила за формиране на работната заплата в дружеството.

   Раздел ХI

                                                Права и задължения на служителите

Чл. 36. Административни длъжности и техните функции:

    А) директор/управител – има контролна функция и осъществява  контрол  върху  цялата дейност на дружеството;

      Б) директор по учебната част/зам.-управител –  лице, подпомагащо управителя при осъществяването на дейността му, със следните функции:

 1. отговаря за дейността на подразделенията на дружество „Луис Карол“;
 2. осъществява непосредствено ръководство на преподавателите по чужд език и възпитателите и контролира всички дейности, свързани с учебно-възпитателната работа и чуждоезиковото обучение, в поверената му степен (разпределяне на преподавателите и възпитателите, преструктуриране на програмното съдържание при необходимост, изготвяне на седмичното разписание, сформиране на групите за занимания по чужд език или интереси, изготвянето на графици за дежурства, организиране на посещения на модули и др.);
 3. съдейства на психолога и другите специалисти  да осъществяват диагностична,  консултативна и индивидуална работа с децата в съотвената степен;
 4. наблюдава работата на преподавателите и възпитателите в съответната степен;
 5. прави предложения пред управителя за атестация, награждаване, квалификация и наказания на педагозите от съответната степен;
 6. участва с мнение при подбора на кадрите в съответната степен;
 7. организира обсъждане на различни проблеми с всички или с част от преподавателите и възпитателите в съответната степен.

Г) организационен секретар –  лице със следните функции:

 1. участва в организирането на основната дейност на дружеството /извънкласни дейности и чуждоезиково обучение/;
 2. организира работата на централния офис;
 3. изготвя графици за отпуск;
 4. отговаря за безопасните условия на труд и трудовата медицина.

Д)     управител на Академия „Луис Карол”:

 1. участва в организирането на основната дейност на академията (организация и подготовка за провеждане на учебния процес на учениците от 5, 6 и 7 ниво, допълнителни дейности след 17:30 часа за учениците от подготвително, 1, 2, 3, 4 ниво);
 2. отговоря за спазване на реда, дисциплината и графика в Академията.

Чл. 37. Специалисти са, както следва:

А) методист чуждоезиково обучение, със следните основни задължения:

 1. да участва в подбора на кадрите и повишаване на тяхната квалификация;
 2. да контролира чуждоезиковото обучение на учениците;
 3. да контролира своевременното информиране на родителите за постиженията на учениците и резултатите от входни, междинни и изходни нива;
 4. да изготвя заедно с преподавателите програмите за чуждоезиково обучение и да следи за реализирането им.

Б) преподаватели по чужд език, със следните основни задължения:

 1. до 15 септември всяка година преподавателите по чужд език се задължават да представят на методиста  годишното си разпределение на учебното съдържание, съобразено с утвърдената програма;
 2. преподавателите отговарят за изпълнението на графика в съответствие с утвърдената програма;
 3. без разрешение на ръководството на дружеството  преподавателите нямат право да променят графика на заниманията по чужд език, да правят смени с други преподаватели или възпитатели;
 4. в края на всеки учебен срок преподавателите са длъжни да предоставят на директора/управителя и методиста писмен доклад, в обем не по-голям от половин страница, относно състоянието на учебно-възпитателния процес на групата;
 5. преподавателите са задължени да следват критериите за преподаване, проверка и контрол на знанията на учениците съобразно учебната програма;
 6. преподавателите по чужд език отговарят за съхранението, поддръжката, стриктното описване и своевременната подмяна или актуализация на ползваните от тях учебници, учебен и библиотечен фонд. Те са длъжни да отбелязват своевременно в материалната книга раздаването и събирането на учебници, книги и учебни помагала. За неспазването на това задължение преподавателите носят материална отговорност.
 7. до 15. 06. на текущата учебна година да информират родителите за постигнатите от учениците резултати;
 8. по време на обучението да попълват своевременно личните книжки на учениците.

В) психолог, със следните основни задължения:

 1. осъществява подборните процедури на децата за включването им в Програмата на дружество „Луис Карол“;
 2. проучва съвременните тенденции в развитието на образованието и информира съвета на преподавателите за тях;
 3. участва с доклади и научни съобщения в семинари, конференции и тийм билдинги;
 4. организира и провежда индивидуални програми за психологическо и педагогическо въздействие на ученика;
 5. проследява развитието на учениците в училищната среда;
 6. участва в професионалното ориентиране на учениците.

Г) логопед, със следните основни задължения:

 1. провежда логопедично обследване на всички новопостъпили ученици;
 2. дава становище на родителите след обследването;
 3. работи индивидуално с учениците, чиито родители са декларирали писмено желание за работа с детето им;
 4. информира родителите относно постигнатите резултати.

Д) възпитатели, със следните основни задължения:

 1. отговарят за изпълнението на графика в съответствие с утвърдената програма;
 2. отговарят за подготовката на учениците за следващия ден;
 3. отговарят за реда и дисциплината в групата, която им е поверена.

Е) ръководители на творчески дейности и клубове по интереси, със следните основни задължения:

 1. отговарят за допълнителните дейности извън образователните занимания на учениците;
 2. съдействат за социалните дейности на учениците участници в клубовете.

Чл. 38. Съвет на преподавателите:

 1. в него се включват всички преподаватели в трудови правоотношения с дружество „Луис Карол“,
 2. взима решения за начина на организиране на тестовото обследване;
 3. обсъжда и одобрява материалите за тестово обследване;
 4. обсъжда и одобрява програмата и графика на учениците за извънкласни дейности, чуждоезиково обучение, лятно училище и др.;
 5. обсъжда и взима решения за допълнителните материали и учебниците, по които ще се обучават учениците;
 6. взима решения за начина на организиране на тържествата на учениците, свързани с извънкласните дейности.

Чл. 39. Изисквания към всички лица, ангажирани в Програмата:

 1. изпълняват задълженията си, определени в Кодекса на труда и в длъжностната характеристика;
 2. работят за пълноценното интелектуално, емоционално и физическо развитие на учениците, за повишаване на тяхната обща и специална култура, както и за оптималното им социализиране;
 3. уведомяват предварително административното ръководство в случай на невъзможност да изпълнят някое от своите задължения;
 4. да възпитават в децата отношение на толерантност, диалогичност и зачитане на чуждото мнение, използвайки най-добрите педагогически практики;
 5. да съдействат активно за формиране на навици на културно поведение – пазене на чистота, хранене, отдих, развлечения, формиране на естетическата среда на работа и обучение;
 6. да избират адекватни и своевременни форми за санкциониране на неизпълнените задачи и недисциплинирано поведение на децата ученици;
 7. да са в контакт с родителите, като своевременно ги информират за процеса на развитие и успеваемостта на детето. При установяване на проблеми в диалога или наличие на данни за липса на интерес и адекватна родителска реакция,  служителите са длъжни своевременно писмено да информират ръководителя на дружеството, с цел  набелязването на мерки за решаване на проблема;
 8. да изпълняват задълженията си по грижата и отговорността за здравето и живота на децата учениции, като са непосредствено с тях съобразно графика на дейностите, одобрен от директора/управителя на дружеството;
 9. да уважават гражданските права и човешкото достойнство на колегите си, децата и техните родители;
 10. да пазят доброто име и авторитета на дружеството, да развиват и обогатяват традициите му.
 11. Доброволни сътрудници се включват при необходимост. Техният труд е доброволен и безвъзмезден.

Чл. 40. (1) Основни финансови източници са: такси и дарения от други лица. Размерът на таксата, сроковете за плащане, както  и условията, при които се предоставят услугите на „Луис Карол“ ООД, се определят от съдружниците на дружеството след  съгласуване с финансист и счетоводител.

(2) Всички родители на деца, обучаващи се по програмата, заплащат годишна такса за предоставената услуга.

(3) Родителите на две деца, обучаващи се по програмата на дружеството в различни класове, ползват 10 %  отстъпка от таксата за второто дете.

(4) Родителите на близнаци ползват 10 % отстъпка от таксата на всяко едно от двете деца.

 (5) Допълнителни такси се заплащат, както следва:

 1. За провеждането на тестово обследване за прием на деца към Програмата.
 2. Еднократна такса „записване”, представляваща двустранна гаранция, че ученикът ще бъде записан в група за извънкласни дейности по Програмата.
 3. Комплектите учебници по чужди езици за всяка учебна година.
 4. Летни училища, организирани през месеците юни или юли.
 5. Допълнителни курсове и дейности извън Програмата за чуждоезиково обучение и извънкласни дейности.

Чл.41. Прекратяване на договорните отношения с родителите.

(1) По  желание на родителите;

 (2) По инициатива на ръководството на дружеството;

(3) Прекратяването става с  писмено заявление от една от страните  и след подписване на анекс/споразумение, към действащия между дружеството и съответния родител договор.

Чл. 42. (1). Правата на интелектуална собственост върху текста и съдържанието на информацията, намираща се на сайта на Дружество „Луис Карол“ в интернет, принадлежат единствено и само на юридическото лице. Всяко незаконосъобразно използване на информацията представлява правонарушение и се преследва от закона.

(2). Всички елементи на съдържанието на сайта luiscarol.com, включително дизайн, домейн име, търговска марка, софтуерни системи, софтуер като услуги, бази данни, текст, рисунки, графики, скици, промишлен дизайн и друга информация или елементи, представлявщи обект на интелектуална собственост по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права, Закона за търговските марки и Закона за промишления дизайн, са интелектуална собственост на Дружество „Луис Карол“ .

 (3). Никой няма право да запаметява, копира или възпроизвежда сорс кода, части, елементи или материали от уебсайта luiscarol.com без изричното писмено разрешение на „Луис Карол“ ООД.

(4). Възможността за ползване, на услугите предоставяни от luiscarol.com, не включва правото да се копира или възпроизвежда информация и да се използват обекти на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителен по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните права на интелектуална собственост на  Дружество „Луис Карол“    и в случай че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел, а при позоваване на нея изрично се посочи, че е свалена от Уебсайта luiscarol.com

 (5). При използване на Уебсайта luiskarol.com и/или неговите функционалности потребителят се задължава:

– да спазва българското законодателство, настоящите условия, интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

– да не накърнява доброто име на друг потребител,

– да не осъществява достъп и ползване извън предоставените,

– да не накърнява или възпрепятства наличността, надеждността или качеството на предоставения достъп, както и да не го използва по начин, предизвикващ отказ от използването му;

– да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени на уебсайта на luiskarol.com и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;

– да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите условия.

(6). С приемането на този Правилник всеки ползвател на luiscarol.com се съгласява и признава, че Дружество „Луис Карол“ притежава всички права, собственост и интерес, включително без ограничение всички права на интелектуална собственост (както е определено по-горе). Ползвателят се задължава да не променя, адаптира, превежда, изготвя производни произведения, декомпилира, разглобява или по друг начин да се опитва да получи бази данни или изходния код за уебсайта на Дружеството. Същата забрана важи и за всички опити за достъп до конфиденциална информация или документация, създаване или опит за създаване на заместител или подобна услуга или продукт чрез използване на достъп до системата или фирмена информация на Дружество „Луис Карол“.

                     ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • 1. Доколкото Правилникът определя процедурата и съдържанието на практическата дейност на дружеството, всички други документи, в т.ч. договори, заповеди, длъжностни характеристики и т. н., следва да бъдат приведени в съответствие с него.
 • 2. Изменения и допълнения на Правилника могат да се правят с решение на директора/управителя на Дружеството.