Информация за защита на личните данни

 

Обща информация

От 25 май 2018г. влезе в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

В качеството си на администратор на лични данни  „Луис Карол“ ООД и всички свързани с него клонове, отговарят на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянити от него дейности, и ги пази отговорно и законосъобразно.

Информация относно Администратора на лични данни

 1. Наименование „Луис Карол“ ООД
 2. E-mail: contact@luiskarol.com
 3. Телефон.: 0886 541016
 4. Номер на удостоверение -416213

Информация относно компетентния надзорен орган

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 4. Телефон:02 915 3 518
 5. Email: kzld@government.bgkzld@cpdp.bg
 6. Уеб сайт: cpdp.bg

„Луис Карол“ ООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Какви данни събираме

За да предоставяме услугите на Луис Карол ООД, ние по необходимост трябва да обработим информация за Вас. Какви лични данни може да поискаме от Вас и да обработваме зависи от услугите на „Луис Карол“ ООД, които ползвате или към които проявявате интерес. Обработваме следните категории данни:

 • предоставени от Вас данни за идентификация и контакт с Вас и/или Ваш родител или настойник, като име, телефон, адрес на електронна поща, пощенски адрес
 • предоставена от Вас информация за образователната Ви история и интереси, демографска информация и други данни, които ни предоставяте във връзка с ползването или интереса за ползване на услуги на „Луис Карол“
 • данни, генерирани от нас в процеса на предоставяне на услугите или в преддоговорни отношения, като информация за Ваши договори, плащания и история на взаимодействието с „Луис Карол“ ООД и други организации от семейството на „Луис Карол“, включително електронна поща, информация за заявките Ви и друга обратна връзка, която получаваме от Вас.

Как използваме личните Ви данни

Сигурността на данните, които сте ни поверили, е много важна за нас. Ние прилагаме подходящи технически и организационни средства, за да не допускаме неразрешен достъп, неразрешено или злонамерено ползване, загуба или преждевременно заличаване на информация. Всички организации  на „Луис Карол“ ООД са ангажирани да защитават неприкосновеността на личните данни на нашите настоящи и бивши клиенти, служители, потенциални клиенти и трети лица, с които работим. Ние обработваме личните Ви данни за:

 • за сключване или изпълнение на договор с Вас за ползване на наши услуги, включително за отговаряне на Ваши запитвания
 • за предоставяне на съвети, информация, новини и актуализации за различни образователни възможности и уведомяване за наши продукти, услуги и социални и благотворителни инициативи, ако сте дали съгласие за това или, за деца под 16 години, ако техен родител или настойник е дал съгласие за това
 • за изпълнение на наши законови задължения
 • за разглеждане на Ваши заявления за постъпване на работа или ползване за образователин услуги.
 • за наши административни цели и цели за осигуряване на качеството на предлаганите услуги

Регистрация

Ако желаете да ползвате/да получите достъп до наши услуги, ние ще Ви помолим да се регистрирате. В рамките на регистрацията събираме лични данни, необходими за оформянето и изпълнението на договорните и преддоговорните отношения (напр. име и фамилия, дата на раждане, имейл адрес, ако е приложимо, данни за образователна история и предпочитания за бъдещо обучение както и, ако е приложимо, допълнителни данни на доброволна основа.

Използване на интернет сайта ни  и регистрационни форми от деца.

Ако не е заявено изрично нещо друго, всички форми на контакт с Луис Карол ООД, чрез които може да събираме лични данни, включително хартиени и онлайн формуляри за заявление, регистрация, запитване или обратна връзка, не са създадени или предназначени за лица на възраст под 16 години. Ние събираме лични данни на лица под 16-годишна възраст само с изричното съгласие на техен родител / настойник.

Доставчици на услуги

Възлагаме на външни доставчици на услуги задачи като куриерски, преводачески и образователни услуги, поддръжка на оборудване, системи, софтуер и хостинг на данни. Избираме внимателно тези доставчици на услуги и ги контролираме редовно, особено по отношение на грижливото отношение и защита на личните данни, обработвани от тях. Всички доставчици на услуги са задължени да запазват поверителност и да съблюдават законовите разпоредби. Доставчици на услуги могат да бъдат и други организации от „Луис Карол“ ООД.

Срок на съхранение на личните данни

Ние ще запазваме информацията, съдържаща Ваши лични данни, само за периода необходим да се изпълнят целите, описани в тази политика за защита на личните данни. Във всички останали случаи изтриваме Вашите лични данни, с изключение на данните, които трябва да съхраняваме, за да изпълним законовите си задължения (напр. съхранение на договори и фактури според нормативно регламентираните срокове в данъчното, трудовото и търговското законодателство).

Сигурност

„Луис Карол“ ООД взима подходящи правни, организационни и технически мерки за защита на Вашата лична информация, в съответствие с приложимия Закон за защита на личните данни и Общия регламент за защита на личните данни. Когато ползваме доставчик на услуга – трето лице, този доставчик се подбира внимателно и от него се изисква да използва подходящи мерки за защита на поверителността и сигурността на личните данни. Ние използваме набор от технологии за сигурност и процедури, които ни помагат да защитаваме Вашите лични данни от неразрешен достъп, ползване или разкриване, като непрекъснато ги подобряваме в съответствие с технологичния прогрес.

Достъп

Вие имате право да получите достъп до личните Ви данни, които сте ни предоставили. Може да поискате от „Луис Карол“ ООД информация дали и за какви цели обработваме Ваши лични данни с писмено заявление със съдържанието, посочено в чл. 29 ЗЗЛД; да изискате да се заличат, коригират или блокират личните Ви данни, когато са неточни или следва да се допълнят, или обработването им не отговаря на изискванията на ЗЗЛД; да възразите пред Луис Карол по всяко време срещу обработването на личните Ви данни и да оттеглите своето съгласие за обработка на личните Ви данни, когато обработката им е основано на Вашето съгласие. Можете да се свържете с нас писмено, на посочената информация за контакт, с искане да се актуализират, коригират или премахнат Ваши лични данни, които сте ни предоставили.

Промени

Периодично можем да актуализираме тази Политика за защита на личните данни. Ако промените, които правим, са съществени, можем да публикуваме съобщение относно промените в нашия интернет сайт. Поощряваме Ви периодично да преглеждате тази Политика за защита на личните данни, за бъдете постоянно информирани за това, как ние помагаме за защитата на личните данни, които събираме.